ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FEF je zjednodušená jednočlenná akciová společnost (SASU) podle francouzského práva a registrovaná u RCS d'EVRY pod číslem 917540171, se sídlem 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Vzor" nebo "we").

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se termínem „osobní údaje“ rozumí jakékoli informace, které identifikují fyzickou osobu nebo by k ní mohly být přiměřeně použity. Kromě těchto zásad používání souborů cookie si také přečtěte naše smluvní podmínky a naše zásady používání souborů cookie. Tyto dokumenty společně ukazují, jak používáme vaše osobní údaje.

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili naše postupy týkající se vašich osobních údajů. Definované pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam, jaký mají v našich VOP

1. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Jako platforma pro přístup k databázi získáváme osobní údaje při výkonu našich služeb. Některé z osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, zahrnují:

Osobní údaje, které nám sdělujete, včetně:

 • Registrace. Shromažďujeme vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu za účelem vytvoření vašeho uživatelského účtu a přihlášení ke službám, které poskytujeme na našich webových stránkách

 • Vaše zákaznická oblast. Máte k dispozici řadu možností týkajících se informací ve vašem profilu a informací, které poskytujete v tvůrci dokumentů. Můžete nám poskytnout další osobní údaje, když si prohlížíte a používáte naše funkce, včetně zveřejnění vašeho životopisu, kariérního profilu, historie vzdělání, motivačních dopisů nebo jiných informací.

 • Technické informace. Uchováváme záznamy o veškeré korespondenci mezi vámi a námi, včetně informací, které odešlete, když nahlásíte technický problém týkající se našich webových stránek nebo naší služby.

 • Jakékoli další informace, které nám můžete zaslat. 

 • Informace, které automaticky shromažďujeme ze zdrojů třetích stran, včetně technických informací. Když navštěvujete naše webové stránky, shromažďujeme informace o zařízeních, která používáte, a sítích, ke kterým jste připojeni. Tyto technické informace zahrnují vaši IP adresu, vaše přihlašovací údaje, používanou šířku pásma, čas vaší návštěvy, typ a verzi vašeho prohlížeče, typy a verze doplňků vašeho prohlížeče, plug-iny, váš operační systém, informace o vaší návštěvě, včetně chyb nahrávání/stahování a navštívených stránek. Tyto informace shromažďujeme pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie (viz naše zásady používání souborů cookie).

2. Doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje uchováváme, dokud u nás máte účet. Pokud svůj účet uzavřete, vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Pokud je váš účet pozastaven nebo zablokován, uchováme vaše osobní údaje po dobu dvou let, abychom vám zabránili v porušování podmínek našich webových stránek.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu v rozsahu nezbytném k tomu, abychom mohli uplatnit zákonná práva nebo se proti nim bránit.

3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování, podpoře a rozšiřování našich služeb, včetně:

 • poskytování služeb námi nebo mezi vámi nebo námi a našimi poskytovateli služeb třetích stran (například zpracování plateb), abychom vám poskytli požadované služby;

 • poskytování možnosti přizpůsobit váš účet, personalizované dokumenty, profil a vaši zákaznickou oblast;

 • zasílání informací souvisejících s našimi službami (například potvrzení vaší registrace) e-mailem a/nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem;

 • poskytování přístupu k našim službám podpory, abyste s námi mohli komunikovat;

 • zachování bezpečnosti našich webových stránek;

 • informování o změnách provedených v našich službách;

 • spravování naší webové stránky, a to i pro účely řešení problémů, přístupu, analýzy dat, testování, výzkumu, vyšetřování a analýzy;

 • vylepšení naší webové stránky, abychom zajistili, že obsah bude prezentován co nejefektivnějším způsobem; a

 • dodržování našich zákonných povinností, včetně objednávek a dalších zákonných nebo regulačních požadavků.

4. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.

Spolupracujeme s třetími stranami, které jsou příjemci vašich osobních údajů, jako jsou naši subdodavatelé, kteří poskytují technické služby (například v oblasti zpracování plateb, správy a přenosu dat systémů a obsahu, poskytovatelé vyhledávačů atd.) nebo pro naši analýzu dat.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v následujících situacích:

 • pokud je to nutné pro poskytování našich služeb (například poskytnutí vašich osobních údajů našim zpracovatelům plateb nebo poskytovatelům technických služeb);

 • abychom nám umožnili zlepšit a optimalizovat naše webové stránky pomocí analytiky a vyhledávačů;

 • abychom vám mohli poskytovat službu zveřejňování práce na webových stránkách třetích stran;

 • pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro reakci na nárok vůči nám, pro vyhovění soudnímu řízení, v rámci vyšetřování, nebo pro ochranu majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti CV Vzor a jejích přidružených společností nebo uživatelů.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

Shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme údaje, které máme, způsoby popsanými níže:

 • pokud je to nutné pro poskytování služeb na našich webových stránkách a plnění našich VOP;

 • na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat uzavřením vašeho účtu;

 • když je to nutné, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti;

 • je-li to nezbytné k tomu, abychom sloužili našim oprávněným zájmům, včetně našich zájmů při poskytování personalizovaných a efektivních služeb našim uživatelům, pokud vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody nepřevažují nad těmito zájmy.

6. JAK PŘEVÁDÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.

Když převádíme vaše osobní údaje, budeme tak činit v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a přijmeme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zajistili jejich integritu a ochranu. Vaše osobní údaje předáváme zejména našim poskytovatelům služeb třetích stran se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor a do zemí, pro které Evropská komise neučinila „řádné rozhodnutí o ochraně“, jako jsou Spojené státy americké. V takovém případě zajistíme, aby tento převod byl proveden v souladu s platnými předpisy a zajistil dostatečnou úroveň ochrany soukromí a základních práv fyzických osob (včetně standardních smluvních doložek Evropské komise).

7. JAK ZABEZPEČUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zabránili neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování vašich osobních údajů nebo jejich náhodné ztrátě, zničení nebo poškození pomocí našich interních bezpečnostních postupů, které se týkají uchování a zničení vašich osobních údajů, jakož i přístupu k nim.

8. VAŠE PRÁVA NA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.

Kromě práv, která vám přiznává platná legislativa na ochranu údajů, a tam, kde nás k tomu opravňují nebo to vyžadují platné zákony nebo nařízení, vám na požádání poskytneme kopii vašich osobních údajů a opravíme jakoukoli chybu, kterou jste identifikovali. Máte také právo obdržet a/nebo abychom předali jinému správci podmnožinu vašich osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a omezení tohoto zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorových úřadů ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Zveme vás, abyste všechny své požadavky nebo jakékoli dotazy či komentáře k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo našemu zpracování vašich osobních údajů odeslali na e-mailovou adresu [support@cvvzor.com] (mailto:support@cvvzor.com).

9. Aktualizace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány v červnu 2019. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, aby odrážely měnící se právní požadavky nebo naše postupy zpracování. Každá z těchto změn bude zveřejněna na našich webových stránkách.

10. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů bude FEF COMPANY, zapsaná podle zákonů France a registrovaná na adrese 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France