Podmínky použití

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Great Ponton Limited, registrovaná v irském obchodním rejstříku pod číslem společnosti 644795, se sídlem 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irsko („Resumedone“ „my“ nebo „nás“). Můžete nás také kontaktovat e-mailem na contact@resumedone.io.

1. Účel

Resumedone vám jako členovi nabízí přístup k databázi materiálů (včetně životopisů, průvodních dopisů a prováděcích pokynů) přístupné na adrese www.resumedone.co („webové stránky“), kterou jako člen můžete vyplnit vašimi osobními údaji pomocí nástroje pro vytváření dokumentů k vytvoření personalizovaných dokumentů, které si můžete stáhnout podle svých konkrétních potřeb nebo nechat ve vaší zákaznické ploše (s výhradou platby příslušných poplatků za předplatné).

Tyto podmínky upravují váš přístup a používání webových stránek a jejich služeb. Používáním webových stránek bezvýhradně přijímáte všechny tyto podmínky.

Otevřením účtu na webových stránkách musíte zaškrtnout políčko a potvrdit, že jste si přečetli a přijali tyto podmínky, které tvoří právně závaznou smlouvu mezi vámi a Resumedone.

Přečtěte si pozorně následující text. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nepoužívejte webové stránky. Tyto podmínky můžeme kdykoli upravit zveřejněním aktualizované verze na tuto webovou stránku a upozorněním před tím, než upravené podmínky vstoupí v platnost.

Za účelem zlepšení zákaznické zkušenosti můžeme také bez předchozího upozornění upravit strukturu a design našich webových stránek, jakož i některé služby nebo obsah.

2. Význam

V tomto dokumentu,

Účet“ znamená účet, který si musíte vytvořit, abyste se stali členem a měli přístup ke službám nabízeným webem.

„Příslušné zákony“ ve smyslu, který je jim připisován v oddíle 14.

„Zákaznická plocha“ je váš osobní a vyhrazený prostor, kde můžete přistupovat ke službám a ukládat své materiály.

„Tvůrcem dokumentů“ se rozumí funkce umožňující členům vkládat osobní informace (včetně životopisu, historie kariéry a podrobností o historii vzdělání) a vytvářet personalizované verze některých materiálů (zejména životopisů a průvodních dopisů) („Personalizované dokumenty“), které pak mohou být uloženy v zákaznické ploše člena.

„Členem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má účet na webových stránkách.

„Materiály“ znamenají všechny šablony životopisů, šablony průvodních dopisů, pokyny a další dokumenty zpřístupněné členům na webové stránce (ať už jsou či nejsou přizpůsobeny pomocí nástroje pro tvorbu dokumentů).

„Služby“ znamenají všechny produkty, služby, obsah, funkce nebo technologie dodávané námi prostřednictvím webových stránek, mimo jiné včetně materiálů, nástroje pro tvorbu dokumentů a ukládání materiálů.

„Předplatné“ má význam definovaný v části 6.

„Skladování“ znamená službu ukládání materiálů na webové stránce.

3. Otevření účtu

A. Podmínky

** Musíte být starší 18 let. Abyste mohli používat naše služby, musíte mít alespoň 18 let, což musíte při otevření účtu případně potvrdit.

** Je-li to relevantní, musíte mít oprávnění zavazovat společnost, kterou zastupujete. Potvrzujete, že máte oprávnění zavazovat jakýkoli podnik nebo subjekt, v jehož zastoupení používáte služby, a tento podnik nebo subjekt přijímá tyto podmínky.

B. Vytvoření účtu

Web umožňuje členům registrovat se a mít přístup ke službám. Materiály nemůžete prohlížet, pokud nejste registrováni, ani nemáte přístup k nástroji pro tvorbu dokumentů nebo ke službě úložiště, aniž byste si nejprve otevřeli účet a stali se členem.

Chcete-li vytvořit účet, musíte vyplnit povinná pole v registračním formuláři (uvedením vašeho příjmení, jména a e-mailu) a my vám zašleme heslo e-mailem. Musíte si také přečíst a přijmout tyto podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují naše online informační postupy a volby, které můžete udělat ohledně způsobu, jakým jsou vaše informace shromažďovány a používány na tomto webu

C. Přesnost údajů účtu

Zaručujete, že váš účet obsahuje přesné a pravdivé informace a že je budete podle potřeby aktualizovat. Pokud se domníváme, že informace nejsou správné, aktuální nebo úplné, máme právo odmítnout vám přístup na web nebo kteroukoli ze služeb a zrušit nebo pozastavit váš účet.

D. Heslo

Zaručujete, že váš účet obsahuje přesné a pravdivé informace a že je budete podle potřeby aktualizovat. Pokud se domníváme, že informace nejsou správné, aktuální nebo úplné, máme právo odmítnout vám přístup na web nebo kteroukoli ze služeb a zrušit nebo pozastavit váš účet.

4. Služby

Webové stránky jsou online platformou, na které poskytujeme služby. Jako člen:

můžete na webu vytvořit zákaznickou plochu, ze které můžete přistupovat k materiálům, vytvářet personalizované dokumenty pomocí nástroje pro tvorbu dokumentů a ukládat je;

budete také moci komunikovat s Resumedone e-mailem a chatem.

5. Pravidla chování členů na webových stránkách

Na členy se vztahují určitá pravidla. Používáním našich webových stránek souhlasíte:

  • neporušovat práva a image společnosti Resumedone a jejích přidružených subjektů, včetně jejich práv duševního vlastnictví;
  • neporušovat práva a image jakékoli strany, která má práva na materiály, jako jsou jejich práva duševního vlastnictví;
  • neotvírat účet jménem jiné osoby, než jste vy;
  • nepoužívat žádné zařízení, software nebo jiné prvky, které by mohly narušit řádné fungování webových stránek nebo jejichž cílem je poškodit, narušit nebo vyvlastnit jakýkoli systém, data nebo osobní informace; a
  • obecněji nejednat způsobem, který je v rozporu s příslušnými zákony nebo s těmito podmínkami.

6. Úhrada poplatků

Pro přístup ke službám musíte zaplatit částku měsíčního předplatného za služby („Předplatné“) nebo pouze částku zkušební nabídky, jak je popsáno na webové stránce. Ceny předplatného jsou uvedeny na webových stránkách (včetně DPH a ostatních daní) a počítají částku DPH platnou v den platby předplatného.

Jakékoli předplatné budou pokračovat po neomezenou dobu od data první platby. Předplatné lze kdykoli zrušit.

Resumedone si vyhrazuje právo na změnu výše předplatného a jakékoli zkušební nabídky. O takové změně budete informováni nejméně 10 dní před koncem vašeho období předplatného a poté budete mít svobodu své předplatné neobnovovat.

Poplatky za předplatné a zkušební nabídku jsou splatné předem a jsou automaticky účtovány způsobem platby uvedeným na webových stránkách. V případě nezaplacení, společnost Resumedone znovu představí platbu a v případě dalšího nezaplacení bude moci služby okamžitě ukončit bez náhrady, aniž by tím bylo dotčeno právo požadovat od vás platbu jakékoli částky splatné a jakékoli odškodnění za škody, které Resumedone utrpělo v důsledku vašeho nezaplacení.

7. Práva duševního vlastnictví

A. Práva duševního vlastnictví k obsahu webových stránek

Software (včetně nástroje pro tvorbu dokumentů a zákaznické plochy), materiály a další materiály na webových stránkách, včetně autorských práv, log, ochranných známek, obchodních názvů, obrázků, textu, ilustrací, zvukových a video souborů, datových souborů, programových souborů a kódy, jakož i výběr, koordinace a uspořádání takových materiálů (ať už registrovaných nebo neregistrovaných) jsou chráněny autorským právem, patenty a zákony o ochranných známkách („ Práva k duševnímu vlastnictví “). Tato práva jsou buď ve vlastnictví nás, nebo ve vlastnictví třetích stran, které nám poskytly licenci na svá práva. Je přísně zakázáno reprodukovat, kopírovat, upravovat nebo jinak manipulovat s jakýmkoli obsahem na webu, a to zcela nebo zčásti.

Použití nebo zneužití práv k duševnímu vlastnictví, s výjimkou případů povolených v těchto podmínkách, je zakázáno. Tím, že se stanete členem, s výhradou těchto VOP týkajících se vlastníků práv k duševnímu vlastnictví (viz níže), a pouze v rozsahu, v jakém je to možné, vám Resumedone uděluje nevýhradní, odvolatelná, osobní a nepřenosná práva k celosvětovému používání webových stránek a práv duševního vlastnictví pouze pro vaše osobní a soukromé použití, na nekomerčním základě a v souladu s těmito podmínkami.

Licence, která vám byla udělena, zanikne, když přestanete být členem a / nebo v případě nesprávného používání webových stránek a / nebo služeb.

Tyto podmínky se vztahují na všechny nové verze, aktualizace nebo změny našich webových stránek, služeb nebo souvisejícího obsahu. Resumedone si vyhrazuje všechna práva, na která se tyto podmínky výslovně nevztahují.

V žádném případě vám používání webových stránek a přístup k materiálům neumožňuje reprodukovat nebo veřejně šířit nebo převádět, prodávat, pronajímat nebo půjčovat, částečně nebo úplně, nebo zpřístupnit, jinak než v souladu s těmito podmínkami, obsah webové stránky včetně materiálů.

Společnost Resumedone a její přidružené společnosti nenárokují, ani pro vás, ani pro třetí stranu, ani pro sebe, vlastnictví jakýchkoli práv duševního vlastnictví k materiálům ve vlastnictví třetích stran.

B. Použití vašeho obsahu

Ponecháváte si svá práva na jakékoli informace nebo obsah, který zadáte, zveřejníte nebo zobrazíte na nebo prostřednictvím webu, včetně informací o účtu, životopisu, historie kariéry, historie vzdělání, recenzí, odpovědí, záznamů v profilu, příspěvků, otázek, kariérních materiálů nebo jakýchkoli dalších informací, které poskytujete („Váš obsah“). Odesláním, nahráním, zveřejněním nebo zobrazením takového obsahu nám udělujete celosvětovou nevýhradní licenci bez licenčních poplatků (s právem udělovat sublicence) k používání, zpracování, kopírování, reprodukci, přizpůsobování, úpravám, publikování, přenosu, zobrazování a distribuci vašeho obsahu na jakémkoli médiu nebo prostřednictvím jakýchkoli distribučních kanálů (nyní známých nebo později vyvinutých), s výhradou příslušných ustanovení v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Zaručujete, že váš obsah neporušuje a nebude porušovat práva žádných třetích stran a že máte veškerá nezbytná práva, pravomoc a oprávnění k plnění vašich povinností týkajících se vašeho obsahu podle těchto podmínek.

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva duševního vlastnictví, kontaktujte nás.

Jste odpovědní za používání vašeho obsahu a za jakékoli důsledky z toho plynoucí, včetně jakýchkoli důsledků používání vašeho obsahu jinými uživateli nebo třetími stranami. Nejsme zodpovědní ani odpovědní za jakékoli použití vašeho obsahu ani za použití jakéhokoli obsahu nebo informací předložených nebo zveřejněných jinými členy nebo návštěvníky.

Zveřejňovací služby životopisů společnosti Resumedone usnadňují zveřejňování vašeho obsahu a vašich osobních dokumentů na různých kariérních webech třetích stran s vaším předchozím požadavkem a souhlasem. Souhlasíte s tím, že Resumedone může použít speciální webové nástroje pro shromažďování informací k vytvoření vašeho osobního profilu, pokud se zaregistrujete k této službě. Dále souhlasíte s tím, že formulace a interpretace vašich informací pro účely opětovného zasílání služeb bude na výhradním uvážení společnosti Resumedone a společnost Resumedone nebude odpovědná za žádná rozhodnutí o zahrnutí, nezahrnutí nebo formulaci informací o vás. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že převezmete plnou odpovědnost a osobně zodpovídáte za veškeré důsledky plynoucí z vašeho používání služeb zasílání životopisů.

8. Role Resumedone / Omezení odpovědnosti

Resumedone nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení ohledně používání služeb a materiálů, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost nebo jinak, nebo že web neporušuje práva třetích stran a Resumedone nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za chyby nebo opomenutí v takových materiálech. Pokud příslušné zákony neumožňují vyloučení některých nebo všech výše uvedených záruk a podmínek, výše uvedená vyloučení se na vás budou vztahovat pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

Vaše používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko. Web, služby, materiály a další informace, software, vybavení a další obsah webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, a to bez jakýchkoli záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. V maximální možné míře podle platných zákonů se společnost Resumedone zříká veškerých záruk a podmínek, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení.

Resumedone se zříká veškeré odpovědnosti, ať už na základě smlouvy, deliktu či jiného, a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (přímou, nepřímou, represivní, následnou nebo jinou) vyplývající z použití nebo zneužití webových stránek, služeb nebo materiálů bez ohledu na to, na jakém základě je uplatněna odpovědnost. Pokud příslušné zákony neumožňují, aby se na vás vztahovalo celé nebo část výše uvedeného omezení odpovědnosti, budou se na vás omezení vztahovat pouze v rozsahu povoleném platnými zákony.

Nic v této dohodě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za smrt, zranění nebo podvod.

9. Storno podmínky – pozastavení účtu, omezení přístupu a ukončení

Svůj smluvní vztah se společností Resumedone můžete kdykoli ukončit a ukončit své předplatné uzavřením účtu na své zákaznické ploše nebo tím, že to dáte vědět našemu týmu zákaznických služeb. Ukončení nabývá účinku okamžitě a vaše předplatné bude automaticky ukončeno. Za jakékoli částky zaplacené za předplatné související s obdobím po ukončení vašeho účtu nebudete mít nárok na vrácení peněz.

Pokud porušíte své závazky stanovené v těchto podmínkách, nebo pokud máme skutečný důvod se domnívat, že je ohrožena bezpečnost a integrita Resumedone, jeho členů nebo třetích stran, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit tyto podmínky závazné pro vás a Resumedone a zavřít váš účet.

Pokud to bude nutné, budete o takovém opatření informováni, abyste mohli odpovědět. Společnost Resumedone podle vlastního uvážení rozhodne, zda zavedená opatření zruší.

10. Osobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme některé vaše osobní údaje. Používáním webových stránek a registrací jako člen potvrzujete a souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

11. Provoz, dostupnost a funkčnost platformy

Pokusíme se pokud možno zachovat trvalý přístup na webovou stránku. Přístup na webové stránky nebo používání určitých funkcí však může být pozastaven nebo přerušen bez předchozího upozornění z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizací nebo z důvodu výpadků nebo omezení souvisejících se sítí nebo z jiných technických důvodů.

Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo pozastavit zcela nebo zčásti váš přístup na web nebo jeho funkce podle našeho výhradního uvážení.

12. Hypertextové odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Tyto weby nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah. Zahrnutím těchto odkazů nepodporujeme materiál na těchto webových stránkách ani nenaznačujeme žádnou souvislost s jejich provozovateli.

13. Úpravy podmínek

Tyto podmínky a referenční integrované dokumenty odkazují na úplnou dohodu mezi vámi a společností Resumedone týkající se vašeho používání webových stránek a služeb.

Společnost Resumedone může upravit tyto podmínky, aby se přizpůsobila technologickému a komerčnímu prostředí a aby byla v souladu s příslušnými zákony a regulačním prostředím. Veškeré úpravy těchto podmínek budou zveřejněny na webových stránkách se zmínkou o datu účinnosti a před provedením změn budete upozorněni společností Resumedone.

14. Zásady vracení peněz a právo na výběr

Žádost o vrácení předplatného není povolena, pokud bude přijata po uplynutí čtrnácti (14) dnů od prvního data zaplacení předplatného.

Všechny žádosti o vrácení peněz před vypršením lhůty čtrnácti (14) dnů lze odeslat telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím našeho oddělení zákaznické podpory. Oddělení zákaznické podpory vám odpoví do 48 hodin a vrácení peněz bude zpracováno do 72 hodin.

15. Platné zákony a řešení sporů

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu, aniž je dotčeno použití zvláštních pravidel týkajících se (i) obecných zásad kolize zákonů a (ii) pravidel veřejného pořádku chránících spotřebitele země, ze které máte přístup ke službám („Platné zákony“).

Pokud spor nelze urovnat zprostředkováním, souhlasíte s tím, že všechny spory předložíte jurisdikci soudů v Anglii a Walesu.

Resumedone si rovněž ponechává právo zahájit řízení v závislosti na povaze sporu u soudů v zemi vašeho bydliště nebo, pokud jsou tyto VOP uzavřeny v rámci vaší živnosti nebo profese, v zemi vašeho hlavního místa podnikání.

16. Datum účinnosti

10.7.19