Zásady ochrany osobních údajů

Great Ponton Limited je společnost s omezeným ručením, založená podle irského práva a registrovaná v irském obchodním rejstříku pod číslem 644795, se sídlem 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irsko (“Resumedone“, nebo “my“).

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se termín “osobní údaje” vztahuje na veškeré informace, které identifikují nebo by mohly být rozumně použity k identifikaci fyzické osoby. Kromě těchto zásad používání souborů cookies si prosím přečtěte také naše podmínky a zásady používání souborů cookies. Tyto dokumenty společně ukazují, jak používáme vaše osobní údaje.

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili naše postupy týkající se vašich osobních údajů. Definované pojmy použitě v těchto zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam, jako v podmínkách.

1. Jak sbíráme vaše osobní údaje

Jako platforma pro přístup k databázi dostáváme při výkonu našich služeb osobní údaje. Některé z osobních údajů, které dostáváme a zpracováváme, zahrnují:

Osobní údaje, které nám sdělujete, včetně:

 • Registrace. Vybíráme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu, abychom vytvořili váš uživatelský účet a začali poskytovat vám naše služby
 • Vaše zákaznická plocha. K dispozici je řada možností týkajících se informací ve vašem profilu a informací, které poskytujete našemu tvúrci životopisů. Při prohlížení a interakci s našimi funkcemi, včetně zveřejnění vašeho životopisu, kariérního profilu, historii vzdělání, průvodních dopisů nebo jiných informací, nám můžete poskytnout další osobní údaje.
 • Technické informace. Zachováváme záznamy o veškeré korespondenci mezi námi, všetně informací, které zasíláte, když hlásíte technický problém týkající se naší webové stránky nebo naší služby.
 • Jakékoli další informace, které nám můžete zaslat.
 • Informace, které automaticky shromažďujeme ze zdrojů třetích stran, včetně technických informací. Když navštěvujete naše webové stránky, shromažďujeme informace o zařízeních, která používáte, a sítích, ke kterým jste připojeni. Tyto technické informace zahrnují vaši IP adresu, vaše přihlašovací údaje, šířku pásma, kterou používáte, čas vaší návštěvy, typ a verzi vašeho prohlížeče, typy a verze doplňků prohlížeče, doplňky, váš operační systém, informace o vaší návštěvě, včetně chyb při nahrávání / stahování, a o stránkách, které jste navštívili. Tyto informace shromažďujeme pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookies (viz naše zásady používání souborů cookies).

2. Doba zachovávání vašich osobních údajů.

Vaši osobní údaje zachováváme, pokud u nás máte účet. Pokud svůj účet zrušíte, budou vaše osobní údaje okamžitě smazány.

Pokud je váš účet pozastaven nebo zablokován, uchováme vaše osobní údaje po dobu dvou let, abychom se ujistili že neporušujete podmínky našich webových stránek.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje uchovávat po další dobu v rozsahu nezbytném k tomu, abychom mohli uplatňovat zákonná práva nebo se proti nim bránit.

3. Jak používáme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování, podpoře a rozšiřování našich služeb, včetně:

 • poskytování služeb námi nebo mezi námi nebo vámi nebo námi a našimi poskytovateli služeb třetích stran (například zpracování plateb) za účelem poskytnutí požadovaných služeb;
 • umožnění personalizování vašeho účtu, dokumentů, profilu a zákaznické plochy;
 • zasílání informací týkající se našich služeb (například potvrzení vaší registrace) e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky;
 • poskytování přístupu k našim službám podpory, abyste s námi mohli komunikovat;
 • zachování bezpečnost našich webových stránek;
 • informování o změnách provedených v našich službách;
 • správa našich webových stránek, a to i pro účely řešení problémů, přístupu, analýzy dat, testování, výzkumu, vyšetřování a analýzy;
 • zdokonalování našeho webu tak, aby obsah byl prezentován co nejúčinnějším způsobem; a
 • dodržování naše právní povinnosti, včetně objednávek a dalších zákonných nebo regulačních požadavků.

4. Jak sdílíme vaše osobní údaje

Spolupracujeme s třetími stranami, které jsou příjemci vašich osobních údajů, jako jsou naši dodavatelé, kteří jsou poskytovateli technických služeb (například v oblasti systémů a zpracování plateb, správy a přenosu dat, poskytovatelů vyhledávačů atd.) nebo pro naši analýzu dat.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v následujících situacích:

 • tam, kde je to nezbytné pro poskytování našich služeb (například poskytování vašich osobních údajů našim zpracovatelům plateb nebo poskytovatelům technických služeb);
 • umožnit nám vylepšit a optimalizovat náš web pomocí analytických strojů a vyhledáváčů;
 • umožnit nám poskytovat vám službu zveřejňování pracovních nabídek na webových stránkách třetích stran;
 • pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že zveřejnění je nutné k tomu, abychom odpověděli na stížnost proti nám, vyhověli soudním řízením v rámci vyšetřování nebo chránili majetek nebo osobní bezpečnost Resumedone nebo přidružených společností nebo uživatelů.

5. Právní základ našeho zpracovávání údajů

Údaje, které máme, shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme způsoby popsanými níže:

 • pokud je to nutné pro poskytování služeb na našich webových stránkách a provádění našich podmínek;
 • s vaším souhlasem, který můžete kdykoli odvolat zrušením svého účtu;
 • když je pro nás nezbytné k dodržování našich zákonných povinností;
 • je-li to nutné ke službě našim oprávněným zájmům, včetně našich zájmů na poskytování personalizovaných a účinných služeb našim uživatelům, pokud vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody nepřevládnou nad těmito zájmy.

6. Jak předáváme vaše osobní údaje

Když budeme přenášet vaše osobní údaje, uděláme to v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a přijmeme příslušná bezpečnostní opatření k zajištění jejich integrity a ochrany. Zejména předáváme vaše osobní údaje našim externím poskytovatelům služeb usazeným mimo Evropský hospodářský prostor a do zemí, pro které Evropská komise nepřijala rozhodnutí o „řádné ochraně“, jako jsou Spojené státy. V takovém případě zajistíme, aby byl tento přenos proveden v souladu s platnými předpisy a aby byla zajištěna dostatečná úroveň ochrany soukromí a základních práv jednotlivců (včetně standardních smluvních doložek Evropské komise).

7. Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zabránili neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování vašich osobních údajů nebo jakékoli náhodné ztrátě, zničení nebo poškození těchto údajů pomocí našich interních bezpečnostních postupů, které pokrývají uchování a vymazání vašich osobních údajů, jakož i přístup k nim.

8. Vaše práva na vaše osobní údaje

Kromě práv, která vám přiznávají příslušné právní předpisy o ochraně údajů, a pokud to příslušné právní předpisy povolují nebo vyžadují, abychom vám tak učinili, vám na požádání poskytneme kopii vašich osobních údajů a opravíme jakoukoli zjištěnou chybu. Máte také právo obdržet a / nebo nechat nás předat jinému správci podmnožinu vašich osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a omezit toto zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorových úřadů ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Zveme vás k odeslání všech vašich žádostí nebo jakýchkoli dotazů či komentářů k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů na e-mailovou adresu contact@resumedone.io.

9. Aktualizace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány v červnu 2019. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, aby odrážely měnící se právní požadavky nebo naše postupy zpracování. Každá z těchto změn bude zveřejněna na našem webu.