Podmínky používání (dále jen „VOP“)

Tyto Podmínky používání jsou dohodou mezi společností FEF Company, založenou podle francouzského práva a registrovanou na adrese 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Vzor" / "Webové stránky" / "my") a jakoukoli fyzickou osobou, která je uživatelem CV Vzor. Tyto podmínky upravují váš přístup na webové stránky a jejich používání a související služby nabízené prostřednictvím těchto webových stránek. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese support@cvvzor.com.

1. Předmět

CV Vzor vám jako členovi nabízí přístup k databázi materiálů (včetně, mimo jiné, životopisů, průvodních dopisů a pokynů) přístupných na www.cvvzor.com (“Webové stránky”), které jako člen můžete naplnit svými osobními údaji pomocí tvůrce dokumentů a vytvořit tak personalizované dokumenty, které si můžete stáhnout podle svých konkrétních potřeb nebo uložit ve vaší zákaznické oblasti (po zaplacení příslušných poplatků za předplatné).

Tyto VOP upravují váš přístup a používání webových stránek a jejich služeb. Používáním webu bez výhrad přijímáte všechny tyto podmínky.

Otevřením účtu na webové stránce musíte zaškrtnout políčko a potvrdit, že jste si přečetli a přijali tyto VOP, které tvoří právně závaznou smlouvu mezi vámi a CV Vzor.

Přečtěte si prosím pozorně následující text. Pokud tyto VOP nepřijmete, nepoužívejte webové stránky. Tyto VOP můžeme kdykoli změnit tak, že aktualizovanou verzi zveřejníme na této webové stránce a upozorníme vás, než pozměněné VOP vstoupí v platnost.

Abychom zlepšili zákaznickou zkušenost, můžeme také bez předchozího upozornění upravit strukturu a design našich webových stránek, jakož i některé služby nebo obsah.

2. Definice

V tomto dokumentu,

„Účet“ znamená účet, který si musíte vytvořit, abyste se stali členem a měli přístup ke službám nabízeným webem.

„Použitelné zákony“ ve smyslu, který je jim připisován v části 14.

„Zákaznická oblast“ je váš osobní a vyhrazený prostor, kde můžete přistupovat ke službám a ukládat své materiály.

„Tvůrce dokumentů“ znamená funkci umožňující členům vkládat osobní údaje (včetně životopisu, historie kariéry a podrobnosti o historii vzdělání) a vytvářet personalizované verze určitých materiálů (zejména životopisů a průvodních dopisů) („Personalizované dokumenty”), které pak mohou být uloženy v zákaznické oblasti člena.

„Člen“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která má účet na webstránce.

„Materiály“ znamenají všechny šablony životopisů, šablony průvodních dopisů, pokyny a další dokumenty zpřístupněné členům na webových stránkách (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou personalizované pomocí Tvůrce dokumentů).

„Služby“ znamenají všechny produkty, služby, obsah, funkce nebo technologie, které poskytujeme prostřednictvím webových stránek, včetně, ale nikoli výhradně, materiálů, tvůrce dokumentů a skladování materiálů.

„Předplatné“ má význam uvedený v části 6.

„Úložiště“ a „Obchod“ znamená službu ukládání materiálů na webu.

3. Otevření účtu

A. Podmínky

**Musíte být starší 18 let. Abyste mohli používat naše služby, musíte být starší 18 let, což musíte případně potvrdit při otevírání účtu.

**V případě potřeby musíte mít oprávnění zavázat společnost, kterou zastupujete. Potvrzujete, že máte oprávnění zavázat jakýkoli podnik nebo subjekt, jehož jménem používáte služby, a že tento podnik nebo subjekt přijímá tyto VOP.

B. Vytvoření účtu

Webová stránka umožňuje členům zaregistrovat se a poté mít přístup ke službám. Nemůžete prohlížet materiály, pokud nejste registrováni, ani přistupovat k tvůrci dokumentů nebo službě skladiště, aniž byste si nejprve otevřeli účet a stali se členem.

Pro vytvoření účtu musíte vyplnit povinná pole v registračním formuláři (uvedením vašeho příjmení, jména a emailu) a my vám zašleme heslo na email. Musíte si také přečíst a přijmout tyto smluvní podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují naše online informační postupy a možnosti, které můžete učinit ohledně způsobu shromažďování a používání vašich informací na tomto Webu.

C. Přesnost informací o účtu

Zaručujete, že váš účet obsahuje přesné a pravdivé informace a že je budete podle potřeby aktualizovat. Pokud se domníváme, že údaje nejsou správné, aktuální nebo úplné, máme právo odmítnout vám přístup na webovou stránku nebo kteroukoli ze služeb a zrušit nebo pozastavit váš účet.

D. Heslo

Zaručujete, že váš účet obsahuje přesné a pravdivé informace a že je budete podle potřeby aktualizovat. Pokud se domníváme, že údaje nejsou správné, aktuální nebo úplné, máme právo odmítnout vám přístup na webovou stránku nebo kteroukoli ze služeb a zrušit nebo pozastavit váš účet.

4. Služby

Webová stránka je online platforma, na které poskytujeme služby. Jako člen:

můžete na webu vytvořit zákaznickou oblast, ze které můžete přistupovat k materiálům, vytvářet personalizované dokumenty pomocí nástroje pro tvorbu dokumentů a ukládat je;

budete také moci komunikovat s CV Vzor prostřednictvím e-mailu a chatu.

5. Pravidla chování členů na webových stránkách

Pro členy platí určitá pravidla. Používáním našich webových stránek souhlasíte, že:

  • nebudete porušovat práva a image společnosti CV Vzor a jejích přidružených subjektů, včetně jejich práv duševního vlastnictví;

  • neporušovat práva žádné strany, která vlastní práva k materiálům, jako jsou jejich práva duševního vlastnictví;

  • nebudete otevírat účet na jméno jiné osoby než jste vy;

  • nebudete používat žádné zařízení, software nebo jiný prvek, který by mohl narušit řádný provoz webové stránky nebo jehož předmět je určen k poškození, zasahování, zachycení nebo vyvlastnění jakéhokoli systému, dat nebo osobních informací; a

  • obecněji, nebudete jednat způsobem, který porušuje platné zákony nebo tyto VOP.

6. Placení poplatků

Pro přístup ke službám musíte zaplatit částku měsíčního předplatného za služby (dále jen „Předplatné“) nebo pouze částku zkušební nabídky, jak je popsáno na webu. Ceny Předplatného jsou uvedeny na webu (včetně DPH a všech ostatních daní) a zohledňují výši DPH platnou v den platby předplatného.

Jakékoli předplatné služeb bude pokračovat po dobu neurčitou od data začátku předplatného. Předplatné lze kdykoli zrušit.

Společnost CV Vzor si vyhrazuje právo změnit výši předplatného a jakékoli zkušební nabídky. O takové změně budete informováni nejméně 10 dní před koncem období vašeho předplatného a poté budete mít právo své předplatné neobnovit.

Poplatky za předplatné a zkušební nabídku jsou splatné předem a automaticky účtovány způsobem platby uvedeným na webových stránkách. V případě nezaplacení společnost CV Vzor platbu znovu předloží a v případě dalšího neplacení bude moci služby okamžitě ukončit bez náhrady, aniž by tím bylo dotčeno právo požadovat od vás platbu jakýchkoli částek a jakékoli odškodnění za škody, které CV Vzor utrpěla v důsledku takového nezaplacení.

7. Práva k duševnímu vlastnictví

A. Práva k duševnímu vlastnictví obsahu webových stránek

Proprietární software (včetně tvůrce dokumentů a zákaznické oblasti), materiály a další materiály na webu, včetně autorských práv, log, ochranných známek, obchodních názvů, obrázků, textu, ilustrací, zvuku, video souborů, datových souborů, programových souborů a kódů, jakož i výběr a uspořádání takových materiálů (ať už registrovaných nebo neregistrovaných) jsou chráněny autorským právem, patentem a zákonem o ochranných známkách (“Práva IP”). Tato práva duševního vlastnictví jsou buď v našem vlastnictví, nebo ve vlastnictví třetích stran, které nám udělily licenci na svá práva duševního vlastnictví. Je přísně zakázáno reprodukovat, kopírovat, upravovat nebo jinak manipulovat s jakýmkoli obsahem na webových stránkách, ať už jako celek nebo zčásti.

Použití nebo zneužití práv k duševnímu vlastnictví, kromě případů povolených v těchto podmínkách, je zakázáno. Tím, že se stanete členem, v souladu s těmito VOP týkajícími se vlastníků práv k duševnímu vlastnictví (viz níže), a pouze v rozsahu, v jakém je toho schopna, vám společnost CV Vzor uděluje nevýhradní, odvolatelnou, osobní a nepřenosnou licenci k používání webových stránek a práv k duševnímu vlastnictví po celém světě pouze pro vaše osobní a soukromé použití, na nekomerčním základě a v souladu s těmito podmínkami.

Licence, která vám byla udělena, skončí, když přestanete být členem a/nebo v případě nesprávného používání webových stránek a/nebo služeb.

Všechny nové verze, aktualizace nebo změny našich webových stránek, služeb nebo souvisejícího obsahu podléhají těmto podmínkám. Společnost CV Vzor si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně kryta těmito podmínkami.

Používání webových stránek a přístup k materiálům vám v žádném případě nesmí dovolit reprodukovat nebo veřejně šířit nebo převádět, prodávat, pronajímat nebo půjčovat, částečně nebo úplně, nebo zpřístupňovat, jinak než v souladu s těmito podmínkami, obsah webové stránky včetně materiálů.

Společnost CV Vzor a její přidružené společnosti si nenárokují pro vás, žádnou třetí stranu, ani pro sebe, vlastnictví jakýchkoli práv duševního vlastnictví k materiálům vlastněným třetími stranami.

B. Použití vašeho obsahu

Zachováváte si svá práva na jakékoli informace nebo obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte na webu nebo jeho prostřednictvím, včetně informací o účtu, životopisu, profesní historie, historie vzdělání, recenzí, odpovědí, záznamů v profilu, příspěvků, otázek, kariérních materiálů nebo jakýchkoli jiných informací, které poskytnete („Váš obsah“). Odesláním, nahráním, zveřejněním nebo zobrazením takového obsahu nám udělujete celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci (s právem na sublicenci) k používání, zpracovávání, kopírování, reprodukování, přizpůsobování, upravování, publikování, přenášení, zobrazování a distribuci vašeho obsahu jakýmikoliv a všemi médii nebo prostřednictvím jakýchkoli distribučních kanálů (nyní známých nebo později vyvinutých), v souladu s platnými ustanoveními našich zásad ochrany osobních údajů.

Zaručujete, že váš obsah neporušuje a nebude porušovat práva žádných třetích stran a že máte všechna nezbytná práva, pravomoc a oprávnění splnit své závazky týkající se vašeho obsahu podle těchto podmínek.

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva duševního vlastnictví, kontaktujte nás.

Jste zodpovědní za použití vašeho obsahu a jakékoli důsledky z toho vyplývající, včetně jakýchkoli důsledků použití vašeho obsahu jinými uživateli nebo třetími stranami. Nejsme zodpovědní ani neručíme za jakékoli použití vašeho obsahu, ani za použití jakéhokoli obsahu nebo informací předložených nebo zveřejněných jinými členy nebo návštěvníky.

Služby zveřejňování životopisů CV Vzor usnadňují zveřejňování vašeho obsahu a vašich personalizovaných dokumentů na různých kariérních webech třetích stran s vaší předchozí žádostí a souhlasem. Souhlasíte s tím, že CV Vzor může používat proprietární webové nástroje pro shromažďování informací k vytvoření personalizovaného profilu, pokud se zaregistrujete k této službě. Dále souhlasíte s tím, že znění a výklad vašich informací pro účely služeb zveřejňování životopisů bude na výhradním uvážení společnosti CV Vzor a společnost CV Vzor nebude odpovědná za žádná rozhodnutí zahrnout, nezahrnout nebo formulovat informace o vás. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že převezmete plnou odpovědnost a nesete osobní odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z vašeho používání služeb zveřejňování životopisů.

8. Role CV Vzor/ Omezení odpovědnosti

Společnost CV Vzor nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se používání služeb a materiálů, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost nebo jinak, ani že webová stránka neporuší práva třetích stran a společnost CV Vzor nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v takových materiálech. Pokud platné zákony neumožňují vyloučení některých nebo všech výše předpokládaných záruk a podmínek, budou se na vás výše uvedené výjimky vztahovat pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

Používání těchto webových stránek je na vaše vlastní riziko. Webová stránka, služby, materiály a další informace, software, zařízení, služby a další obsah na této stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Společnost CV Vzor se v maximální možné míře v souladu s platnými zákony zříká všech záruk a podmínek, výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, podmínek s ohledem na uspokojivou kvalitu, vhodnost pro určitý účel a neporušování práv.

Společnost CV Vzor se zříká veškeré odpovědnosti, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jinak, a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (přímou, nepřímou, trestnou, následnou nebo jinou) vyplývající z použití nebo zneužití webových stránek, služeb nebo materiálů bez ohledu na základ, na kterém je uplatňována odpovědnost. Pokud platné zákony neumožňují, aby se na vás vztahovalo celé nebo některá z výše uvedených omezení odpovědnosti, budou se na vás omezení vztahovat pouze v rozsahu povoleném příslušným zákonem.

Nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za smrt, zranění osob nebo podvod.

9. Zásady zrušení – pozastavení účtu, omezení přístupu a ukončení

Můžete kdykoli ukončit svůj smluvní vztah s CV Vzor a předplatné uzavřením svého účtu ve vaší zákaznické oblasti nebo oznámením našemu týmu zákaznických služeb [zde] (mailto:support@cvvzor.com). Ukončení nabude účinnosti okamžitě a vaše předplatné bude automaticky ukončeno. Nebudete mít nárok na vrácení jakýchkoli částek zaplacených za Předplatné související s obdobím po vymazání vašeho Účtu.

Pokud porušíte své závazky stanovené v těchto podmínkách nebo pokud máme skutečný důvod se domnívat, že bezpečnost a integrita společnosti CV Vzor, jejích členů nebo třetích stran jsou ohroženy, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit tyto podmínky, které zavazují vás a společnost CV Vzor a vymazat váš účet.

Když to bude nutné, budete o takovém opatření informováni, abyste mohli reagovat. Společnost CV Vzor na základě vlastního uvážení rozhodne, zda zavedená opatření zruší.

10. Osobní data

Shromažďujeme a zpracováváme některé vaše osobní údaje. Používáním webové stránky a registrací na ní berete na vědomí a přijímáte zpracování vašich osobních údajů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

11. Provoz, dostupnost a funkcionality platformy

Budeme se snažit, jak jen to bude možné, zachovat nepřetržitý přístup na webovou stránku. Přístup na webovou stránku nebo používání určitých funkcí však může být bez upozornění pozastaveno nebo přerušeno z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizací, nebo z důvodu výpadků nebo omezení spojených se sítí, nebo z jiných technických důvodů.

Vyhrazujeme si právo upravit nebo pozastavit celý nebo část vašeho přístupu na webovou stránku nebo její funkce, podle vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

12. Hypertextové odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah. Zahrnutím těchto odkazů nepodporujeme materiály na těchto webových stránkách ani nenaznačujeme žádné spojení s jejich operátory.

13. Úprava VOP

Tyto VOP a dokumenty integrované formou odkazu vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a společností CV Vzor týkající se vašeho používání webových stránek a služeb.

Společnost CV Vzor může upravit tyto podmínky tak, aby se přizpůsobily technologickému a komerčnímu prostředí a aby byly v souladu s platnými zákony a regulačním prostředím. Jakákoli úprava těchto podmínek bude zveřejněna na webových stránkách s uvedením data účinnosti a společnost CV Vzor vás upozorní, než změny vstoupí v platnost.

14. Zásady vrácení peněz a právo na odstoupení od smlouvy

Poplatky, které jste zaplatili, jsou nevratné a/nebo nezměněné, pokud není uvedeno jinak nebo vyžaduje příslušné právo.

Žádná žádost o vrácení předplatného není povolena, pokud je obdržena po uplynutí čtrnácti (14) dnů od prvního předplatného služeb.

Všechny žádosti o vrácení peněz před uplynutím doby čtrnácti (14) dnů lze podat telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím našeho oddělení zákaznické podpory. Oddělení zákaznické podpory vám odpoví do 48 hodin a vrácení peněz bude zpracováno do 72 hodin.

15. Platné zákony a řešení sporů

Tyto T&CS jsou řízeny a vykládány v souladu se zákony Francie, aniž by došlo k uplatňování konkrétních pravidel souvisejících s (i) obecnými zásadami konfliktů zákonů a (ii) pravidla veřejné politiky, která chrání spotřebitele v zemi které máte přístup ke službám (** „platné zákony“ **).

Pokud spor nelze vyřešit mediací, souhlasíte s tím, že všechny spory předložíte jurisdikci soudů France.

Společnost CV Vzor si rovněž zachová právo zahájit řízení v závislosti na povaze sporu u soudů země vašeho bydliště, nebo v případě, že tyto smluvní podmínky uzavíráte v rámci své živnosti nebo povolání, v zemi vašeho hlavního místa podnikání.

16. Datum účinnosti

10/07/19