Jak sehnat skvělou práci jako asistent manažera

Asistent manažera je pozice úzce spolupracující s nějakým manažerem, vedoucím pracovníkem a podporující jeho činnost. Přesná náplň práce se značně liší v závislosti na konkrétní práci a jejím odvětví, každopádně ale asistent manažera musí být zodpovědný, pečlivý, mít přehled o časovém rozvrhu a povinnostech svého manažera a vynikat v komunikačních dovednostech.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Často má na starosti plánování a organizaci schůzek, přípravu podkladů, komunikaci s mnoha třetími strany či sledování a dokumentaci průběhu různých projektů. Působit může například v oblasti obchodu, pohostinství, v korporátním prostředí, v odvětví lidských zdrojů nebo třeba i ve zdravotnictví.


Asistent manažera životopis

Výhody práce jako asistent manažera

Práce asistenta manažera je skvělou příležitostí pro kariérní růst. Mnozí k ní přistupují jako k odrazovému můstku pro vyšší manažerské pozice v budoucnu. Umožňuje získat cenné zkušenosti a zdokonalit základní dovednosti potřebné pro budoucí vedoucí role. Role asistenta manažera zahrnuje různé odpovědnosti a podporuje rozvoj širokého souboru dovedností, včetně například vedení, řízení týmu, řešení problémů, rozhodování či strategického myšlení.

Asistenti manažera se aktivně podílejí na každodenních operacích, účastní se rozhodovacích procesů, koordinují úkoly, řídí zdroje a zajišťují hladký průběh práce. Práce jako asistent manažera nabízí obohacující a dynamickou profesionální zkušenost, poskytuje příležitosti k růstu kariéry a celkovému profesnímu rozvoji.

Životopis asistenta manažera

Každopádně, pokud si chcete najít skvělou práci jako asistent manažera, prvním krokem je vytvoření dokonalého životopisu. V tomto článku si povíme, jak na to. První, co potřebujete vědět, je, že životopis je dokument, který má určité formální náležitosti. Ty je potřeba dodržet, abyste ukázali, že jste profesionál, který se dokáže orientovat v pracovním prostředí.


Asistent manažera životopis

Základní formální náležitostí životopisu je jeho struktura. Tu je důležité dodržet také z toho důvodu, že pomáhá pracovníkovi náboru snadno najít ve vašem CV všechny informace, které potřebuje. Pokud by pro něj bylo obtížné se v profesním resumé orientovat, mohlo by se stát, že ho prostě odloží a nebude se jím dále zabývat.

Struktura životopisu

V následující části článku se proto zaměříme na jednotlivé sekce struktury životopisu. Vysvětlíme si jejich účel, popíšeme, co do nich patří, zmíníme specifika pro životopis asistenta manažera. V neposlední řadě si uvedeme příklady, jak to může vypadat v praxi.

Budete tedy vědět, jak napsat hlavní sekce životopisu. Těmi jsou Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. V závěru článku vám pak nabídneme ještě několik praktických tipů, jak své CV vylepšit, abyste vynikli mezi ostatními adepty.

Záhlaví

Záhlaví životopisu slouží k poskytnutí základních informací a upoutání pozornosti. Je umístěno v horní části dokumentu a obsahuje celé jméno, profesní titul (Assistant Manager) a příslušné kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa nebo případně také profil na profesní síti LinkedIn.


Asistent manažera životopis

Je důležité, aby informace v této části byly přesné, aktuální a prezentované jasným a profesionálním způsobem. Kromě toho lze Záhlaví přizpůsobit tak, aby odráželo osobní značku jednotlivce. Například volbou grafického zpracování nebo třeba zahrnutím osobního pracovního motta.

📌 - Tip:

Pokud jste ohledně záhlaví svého CV trochu na pochybách, máme pro vás užitečný typ. S navržením vhodného záhlaví (ale i se sestavením celého životopisu) vám mohou pomoci online dostupné profesionální šablony . Nabízejí více než jen vzor životopisu. Můžete si s nimi velmi snadno vytvořit profesionálně vyhlížející životopis, se kterým uděláte skvělý dojem.


Profil

Sekce Profil poskytuje stručné shrnutí vašeho profesního zázemí, dovedností a kvalifikací. Tato sekce je umístěna pod záhlavím a slouží jako úvod, který upoutá pozornost, aby zaujal čtenáře. Sekce Profil by měla zdůraznit vaše klíčové silné stránky a předvést vhodnost pro danou roli.

Můžete zde zdůraznit své relevantní zkušenosti, odbornost a významné úspěchy. Zmiňte například své vůdčí schopnosti, dovednosti při řešení problémů, efektivní komunikaci a schopnost spolupracovat v týmu. Je důležité přizpůsobit profil konkrétním požadavkům na pracovní pozici a zdůraznit aspekty, které odpovídají dané pozici.

Profil by měl být stručný (jeden odstavec o 3-5 větách), ale působivý a měl by vhodně demonstrovat vaši hodnotu pro potenciálního zaměstnavatele. Celkově působí sekce Profil jako účinný úvod, který láká zaměstnavatele či jejich náborové pracovníky, aby se hlouběji ponořili do životopisu a dozvěděli se více o vaší kvalifikaci a zkušenostech.


Asistent manažera životopis

Příklad:

Dynamický asistent manažera s prokazatelnými výsledky v oblasti provozní efektivity a týmového úspěchu. Silné vůdčí schopnosti v kombinaci s vynikajícími schopnostmi řešit problémy, efektivní komunikací a zákaznicky orientovaným přístupem. Zkušenosti s optimalizací procesů, správou zdrojů a poskytováním výjimečných výsledků v rychle se měnících prostředích řízených termíny. Odhodlaný k neustálému rozvoji a poskytování dokonalosti ve všech aspektech své práce.

Pracovní zkušenosti

Sekce pracovních zkušeností je klíčovou součástí životopisu. Poskytuje komplexní přehled o vaší profesní minulosti a odborných znalostech v manažerských rolích. Tato část, s pracovními zkušenosti uvedenými v obráceném chronologickém pořadí, představuje zastávané pozice a odpovědnosti v každé roli. Je důležité předložit jasný a výstižný popis pracovní pozice, název společnosti/organizace, datum zaměstnání a klíčové úspěchy a přínosy.

Zdůrazněte zde konkrétní prováděné úkoly a projekty, podtrhněte dovednosti, které jste využívali k jejich plnění. Zmiňte své největší úspěchy se zaměřením na kvantifikovatelné pozitivní výsledky. Zvažte začlenění metrik nebo procent k předvedení dopadu vašeho přínosu, jako je růst příjmů, úspora nákladů nebo zlepšení provozní efektivity.

Sekci pracovních zkušeností je velmi užitečné přizpůsobit tak, aby odpovídala požadavkům role asistenta manažera. Zvýrazněte zkušenosti přímo související s podporou vedení týmu, provozním řízením, rozpočtováním a řízením vztahů se zákazníky. To vám umožní efektivně prokázat vaši vhodnost pro danou pozici a odlišit se od ostatních kandidátů.


Asistent manažera životopis

Příklad:

Asistent manažera korporátní komunikace, HETG, a.s., Praha
Červen 2018 - doposud
 • Komplexní podpora manažera korporátní komunikace při přípravě a realizaci komplexních interních a externích komunikačních strategií s cílem zlepšit pověst značky společnosti a zapojení zainteresovaných stran.
 • Koordinace tvorby přesvědčivého obsahu pro různé kanály, včetně zpravodajů, tiskových zpráv, webových stránek společnosti a sociálních médií, zajištění konzistentního zasílání zpráv a sladění s firemní identitou značky.
 • Řízení vztahů se sdělovacími prostředky a externími agenturami s cílem zajistit pozitivní mediální pokrytí a účinně řešit situace v oblasti komunikace v krizových situacích, což vedlo ke zvýšení pozitivních mediálních zmínek o 30 %.
 • Organizace a koordinace firemních akcí, včetně výročních valných shromáždění, investorských konferencí a shromáždění zaměstnanců, k zajištění hladkého průběhu a vysoké spokojenosti účastníků.
 • Provádění průzkumů a analýz trendů v oboru, aktivit konkurence a nově vznikajících problémů, k získání poznatků a návrhu doporučení pro rozvoj komunikačních strategií a iniciativ.
Asistent manažera pro finanční plánování a analýzu, Trendex, s.r.o., Praha
Leden 2015 - Květen 2018
 • Podpora v řízení procesu finančního plánování a rozpočtování ve spolupráci s vedoucími oddělení a vrcholovým managementem na vývoji komplexních ročních rozpočtů a dlouhodobých finančních prognóz, s výsledkem zlepšení finanční výkonnosti a kontroly nákladů.
 • Příprava podrobných finančních analýz, včetně analýzy odchylek, klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a finančních zpráv, poskytujících užitečné poznatky na podporu strategického rozhodování na úrovni exekutivy.
 • Spolupráce s vedoucím manažerem na vývoji a implementaci standardizovaných finančních modelů a nástrojů pro zvýšení přesnosti a efektivity finančních analýz a procesů vykazování (s výsledným zkrácením doby vykazování o 20 %).
 • Provádění měsíčních finančních revizi s vedoucími oddělení za účelem sledování a analýzy plnění rozpočtu a k identifikaci oblastí pro zlepšení (včetně doporučení nápravných opatření).
 • Podpora činností v oblasti fúzí a akvizic prováděním finančního due diligence, finančního modelování a analýz oceňování (s výsledným přispěním k úspěšné integraci získaných podniků).

Vzdělání

Sekce Vzdělání poskytuje přehled akademického zázemí a kvalifikace kandidáta. Své vzdělávací aktivity uvádějte opět v obráceném chronologickém pořadí, tedy počínaje nejnovějším vzděláním. Uveďte název vzdělávací instituce, získaný titul, obor studia a datum absolvování.


Asistent manažera životopis

Při popisu svého vzdělání zdůrazněte všechny relevantní kurzy nebo jiné vzdělávací projekty, které prokazují vaše dovednosti a znalosti použitelné pro úlohu asistenta manažera. Uveďte jakékoli akademické úspěchy, například vyznamenání, ocenění nebo stipendium. Pokud jste absolvovali nějaké certifikace nebo kurzy odborného rozvoje, které jsou relevantní pro tuto pozici, uveďte je také.

Pokud jste čerstvý absolvent nebo máte omezené pracovní zkušenosti, o to detailněji se zaměřte na sekci vzdělání. Můžete zde zmínit třeba své mimoškolní aktivity nebo stáže, které předvedou vaše organizační, týmové a další dovednosti potřebné pro práci asistenta manažera.

Příklad:

Titul Ing. v oboru Podnikání a management, Vysoká škola podnikání a práva, Panevropská univerzita, Ostrava
2017
 • Studium kladoucí důraz na: podnikavost a kreativitu, praxi a profesní orientaci a proklientský přístup, vytváření kompetencí, umožňujících tvůrčí využití nabytých znalostí při řešení praktických problémů a potřeb podniku či organizace
 • Studijní program koncipovaný k získání nezbytných teoretických poznatků, reflektujících soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext
 • Hlavní předměty: Know-how v podnikání, Digitální a komunikační dovednosti, Podnikavost, Životní styl a etika v podnikání
 • V rámci studia praxe v rozsahu 200 hodin
 • Absolventská práce na téma "Digitální komunikace v řízení prodejních týmů" (obhájena s výborným hodnocením)

Dovednosti

Sekce Dovedností poskytuje stručný přehled klíčových kompetencí kandidáta. Při vytváření této sekce je důležité zaměřit se na příslušné dovednosti, které přímo odpovídají roli asistenta manažera. Ty mohou zahrnovat vedení, řízení týmu, efektivní komunikaci, řešení problémů, strategické plánování a organizační schopnosti. Přizpůsobte své dovednosti konkrétním požadavkům v popisu práce a zvýrazněte ty, které se k dané roli nejvíce vztahují.


Asistent manažera životopis

Při výběru svých dovedností zkuste nalézt rovnováhu mezi technickými znalostmi a interpersonálními schopnostmi. Zástupci vedoucích pracovníků musí mít znalosti specifické pro dané odvětví a být schopní v oblasti komunikace, spolupráce a budování vztahů. Zahrňte tedy jak technické kompetence, jako je znalost softwaru pro řízení projektů nebo nástrojů finanční analýzy, tak i tzv. "soft skills", jako je vedení týmu, řešení konfliktů a efektivní řízení zúčastněných stran.

Tato část životopisu poskytuje přehled vašich schopností a umožňuje zaměstnavatelům rychle posoudit vaši potenciální vhodnost pro danou roli. Vyberte maximálně 10 svých klíčových dovedností a vytvořte působivou sadu, která efektivně předvede vaši kvalifikaci a vhodnost pro pozici asistenta manažera.

Příklad:

 • Řízení prodeje : Efektivní vedení prodejního týmu k dosažení a překročení cílů prodeje. Zkušenost s poskytováním koučingu, poradenství a zpětné vazby o výkonu prodejcům, aby maximalizovali svůj potenciál a zvýšili růst příjmů.
 • Týmový rozvoj : Nábor, školení a rozvoj prodejních profesionálů k vybudování vysoce výkonných týmů. Znalost provádění hodnocení výkonu, zjišťování nedostatků v dovednostech a zavádění cílených školicích programů pro posílení týmových schopností.
 • Prodejní strategie a plánování : Schopnost vyvíjet a provádět prodejní strategie, včetně segmentace zákazníků. Zkušenosti s analýzou tržních trendů, identifikací příležitostí k růstu a formulováním efektivních prodejních plánů pro dosažení obchodních výsledků.
 • Řízení vztahů se zákazníky : Silné zaměření na zákazníka s odbornými znalostmi v budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty. Znalost porozumění potřebám klientů, poskytování řešení na míru a výjimečných zákaznických služeb s cílem zajistit spokojenost a loajalitu klientů.
 • Prognózy a analýzy prodeje : Analyzování údajů o prodeji, tržních trendů a poznatků o zákaznících k předpovědím výkonů prodeje a identifikaci oblastí pro zlepšení. Využívání CRM systémů a analytických nástrojů pro sledování tržeb, měření výkonnosti a řízení založené na datech.
 • Prodejní prezentace a komunikace : Vynikající prezentační a komunikační dovednosti, slovní i písemné. Znalosti v poskytování přesvědčivých prodejních prezentací, řízení předvádění produktů a efektivní formulování nabídek, ovlivňujících nákupní rozhodnutí.

Závěrečné tipy

Nyní již víte, jak napsat hlavní sekce životopisu. Chcete-li své CV ještě vylepšit, a odlišit se tak od konkurence, zvažte naše následující bonusové tipy.


Asistent manažera životopis

Nepodceňujte přínos, jaký může mít dobře vytvořený motivační dopis . Využijte ho jako příležitost ukázat svou vášeň, nadšení a relevantní zkušenosti, které z vás dělají silného kandidáta na pozici asistent manažera. Přizpůsobte svůj dopis každé žádosti a zdůrazněte, proč máte zájem o pozici a jak vaše dovednosti odpovídají hodnotám a cílům společnosti.

Kromě přílohy v podobě motivačního dopisu zvažte také připojit své reference . Obraťte se na předchozí zaměstnavatele nebo nadřízené, kteří mohou potvrdit vaše dovednosti, pracovní morálku a úspěchy. Požádejte o jejich svolení, abyste je uvedli jako reference, a ve svém životopise uveďte jejich kontaktní údaje. Silné reference mohou výrazně zvýšit vaši důvěryhodnost a potenciálním zaměstnavatelům poskytnout cenné informace o vašich schopnostech.

A na závěr, pečlivě si svůj životopis před osedláním přečtěte a proveďte jeho korekturu . Překlepy a gramatické chyby mohou vytvořit negativní dojem a podkopat vaši profesionalitu. Udělejte si čas na to, abyste svůj životopis několikrát zkontrolovali, zajistěte přesnost, konzistenci a srozumitelnost. Zvažte vyhledání pomoci od důvěryhodného přítele nebo profesionála, který vám poskytne nový pohled a zachytí chyby, které jste možná přehlédli.

Přejeme hodně štěstí při hledání práce! Doufáme, že přečtení tohoto článku zvýší vaše šance na získání vysněné práce asistenta manažera. Neztrácejte svůj cíl z dohledu, neustále zdokonalujte své aplikační materiály a věřte svým schopnostem. Ať vaše úsilí přinese plodné výsledky a povede vás k úspěšné a naplňující profesní cestě.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis