Úloha životopisu v kariéře účetního

Každá kariéra nějak začíná. Pro mladé lidi, kteří vstupují do světa účetnictví, je pozice účetního stážisty často prvním krokem k úspěchu v této náročné a důležité profesi. Účetní stážisté hrají významnou roli v rámci společnosti a týmu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Gustav Vzorek
Účetní stážista
telefonní číslo: 777 123 456
e-mail: gustavvzorek@gmail.com
www.linkedin.com/in/gustav-vzorek

Profil:

Ambiciózní a motivovaný účetní stážista s vášní pro detail a touhou po rozvoji v oblasti účetnictví. Moje silné analytické schopnosti a pečlivý přístup mi umožňují efektivně pracovat s finančními záznamy a zajistit dodržování platných předpisů a norem. Neustále se snažím rozšiřovat své dovednosti a znalosti v této oblasti, abych se stal kvalifikovaným účetním. Umím se rychle učit a přizpůsobovat se měnícím se situacím. Jsem také oddaný týmový hráč, který si váží spolupráce s kolegy k dosažení společných cílů. Sleduji nejnovější trendy a inovace v oblasti účetnictví a jsem připraven přispět k efektivitě a úspěchu vaší společnosti.

Pracovní zkušenosti:

Účetní stážista, PKF APOGEO, s.r.o, Praha
2023

 • 6měsíční absolventská stáž v oddělení účetního poradenství
 • Spolupráce s odborníky na reálných klientských projektech
 • Využití teoretických znalostí v praxi, nabytí zkušeností
 • Aktivní práce s klienty

Stážista - odborná praxe v oboru účetnictví a auditu, Atlas Audit, s.r.o, Praha
2022

 • 6měsíční praxe v kanceláři u klientů (v rámci studia 5. ročníku VŠE)
 • Rozšíření teoretických znalostí
 • Získání praktických zkušeností v konfrontaci s teoretickými znalostmi
 • Podílení se na skutečných projektech klientů
 • Získání pozitivní zpětné vazbu na odvedenou práci

Vzdělání:

Titul Ing. z navazujícího magisterského programu Účetnictví a finanční řízení podniku, Vysoká škola ekonomická v Praze
2022

 • Studium zaměřené na oblastí vyššího účetnictví, auditing a pokročilé metody finančního řízení podniku. Získání dlouhodobě využitelných teoretických znalostí i praktických dovedností z oblasti účetnictví fúzí a akvizicí, přípravy konsolidovaných účetních závěrek velkých ekonomických skupin a využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví.
 • Vedle finančního účetnictví zaměření i na účetnictví pro řízení a rozhodování (tzv. manažerské účetnictví),
 • Seznámení s právním rámcem i příslušnými metodickými postupy auditů
 • Získání znalostí a dovednosti k zasazení účetnictví do celkového systému finančního řízení podniku,
 • Zkoušky v rámci studia uznány u Komory certifikovaných účetních a u mezinárodní ACCA
 • Diplomová práce na téma "Manažerské účetnictví v neziskovém sektoru" (obhájena s výborným hodnocením)

Bc. titul ze studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku, Vysoká škola ekonomická v Praze
2020

 • Studijní program zaměřený na účetnictví podnikatelských subjektů, účetnictví veřejného sektoru i neziskových organizací
 • Součástí studia také audit - oblast kontroly účetnictví a jeho výstupů

Středoškolské vzdělání s maturitou, INFIS - Střední škola informatiky a finančních služeb, Praha
2018

 • Studium zaměřené na základy finančních služeb a informatiky
 • Maturita z předmětů: Anglický jazyk, Český jazyk, Finanční služby, Matematika

Dovednosti:

 • Finanční analýza: Schopnost provádět komplexní finanční analýzu, včetně analýzy peněžních toků, členění finančních výkazů a stanovení finanční stability podniku.
 • Účetní dovednosti: Znalost účetních procesů a schopnost vést účetnictví v souladu s příslušnými normami a právními předpisy.
 • Auditní dovednosti: Zkušenosti s prováděním auditů, včetně kontrolních postupů, testování a hodnocení auditních zpráv.
 • Právní rámec: Důkladná znalost právních předpisů a postupů v oblasti účetnictví a auditu.
 • Počítačové dovednosti: Znalost softwaru pro finanční analýzu, účetnictví a audit, včetně MS Excel, QuickBooks a SAP.
 • Komunikační dovednosti: Silné komunikační a prezentační schopnosti, umožňující účinnou spolupráci s týmy a klienty a jasnou komunikaci zjištění auditu.
 • Řízení času: Schopnost efektivně plánovat práci, stanovovat priority úkolů a dodržovat termíny.
 • Analytické dovednosti: Vynikající analytické dovednosti pro rychlé zjišťování a řešení problémů a zlepšení procesů.
 • Spolupráce v týmu: Silné dovednosti v týmu, včetně účinné komunikace a podpory kolegů při dosahování společných cílů.
 • Jazykové dovednosti: Znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni.
 • Certifikáty: Odborná certifikace od Komory certifikovaných účetních a mezinárodní certifikace ACCA.

Postupně se seznamují se složitým světem účetnictví, zákonů a postupů. Zpočátku mohou řešit jednodušší úkoly, jako jsou záznamy faktur, klasifikace nákladů a příjmů nebo zpracování bankovních výpisů.

Jak získávají zkušenosti, jejich úkoly se stávají náročnějšími, například vytvářejí účetní závěrky, zpracovávají daně a kontrolují rozpočet. Stažisté v účetnictví mají příležitost spolupracovat s zkušenými účetními a získat tak cenné rady a poznatky. Tato praktická zkušenost je zásadní pro vytvoření základů pro budoucí kariéru v oblasti účetnictví. Proto je důležité tyto zkušenosti pečlivě zdokumentovat v životopise.

Účetní stážista životopis

Kariéra v účetnictví a význam životopisu


Jedním z nejdůležitějších aspektů kariéry v účetnictví je schopnost neustále se učit a zlepšovat. Účetnictví a související daňové poradenství je oblastí, která se neustále vyvíjí v důsledku nových legislativních požadavků a technologických inovací. Je proto zásadní, aby stážisté a odborníci v oblasti účetnictví neustále zlepšovali své dovednosti a znalosti.

Pro stážisty v účetnictví i pro zkušené účetní hraje životopis klíčovou roli na jejich cestě k úspěchu. Je to první věc, kterou potenciální zaměstnavatelé vidí a hodnotí. Kromě toho slouží jako odraz kvalifikace a touhy po úspěchu a dokonalosti jednotlivce.

Klíčové dovednosti

Kromě toho je pro stážisty v účetnictví nezbytné rozvíjet své dovednosti v oblastech, jako je analýza dat, strategické plánování a interpretace finančních výkazů. Tyto dovednosti jsou klíčové pro jejich kariérní postup a přechod na vyšší pozice v účetním oddělení nebo dokonce na manažerské pozice.

Rozvíjení klíčových dovedností je v účetní kariéře zcela zásadní. Stážisté v této oblasti mají před sebou mnoho výzev, které mohou překonat a proměnit v příležitosti k osobnímu a profesnímu růstu. Analytické schopnosti hrají v účetnictví nepostradatelnou roli. Schopnost podrobně a systematicky analyzovat finanční záznamy a transakce umožňuje stážistům efektivně pracovat s údaji.

Analytické dovednosti jim umožňují identifikovat trendy, problémy a příležitosti na základě číselných údajů. Výklad účetní závěrky je základní dovedností, kterou musí každý účetní rozvíjet. Schopnost číst a chápat účetní závěrky je základním prvkem pro každého účetního. Tato dovednost umožňuje stážistům identifikovat trendy, problémy a příležitosti na základě numerických údajů. Výklad účetní závěrky hraje zásadní roli v rozhodovacím procesu a je základním nástrojem pro sledování finančního zdraví společnosti.

Význam proaktivity

Skvělý způsob, jak se posunout v kariéře, je zapojit se do různých projektů a úkolů, které přesahují typické účetní povinnosti. Účast na projektech týkajících se optimalizace finančních procesů, zavádění nových softwarových nástrojů nebo spolupráce při strategickém plánování může vést k významnému kariérnímu růstu.

Proaktivita je dalším důležitým faktorem v účetní kariéře. Stážisté, kteří se aktivně účastní projektů a úkolů, mají příležitost rozvíjet své dovednosti a získat praktické zkušenosti. Zapojení do projektů zaměřených na optimalizaci finančních procesů, implementaci nových softwarových nástrojů a strategické plánování může vést k významnému kariérnímu růstu. Proaktivní stážisté mají možnost překročit hranice svých běžných úkolů a přispět k inovacím a efektivitě svého oddělení.

Networking

Konečně, budování profesionálních vztahů s kolegy a nadřízenými je také zásadní. Účinná komunikace a schopnost pracovat v týmu jsou základními vlastnostmi nejen v každodenních pracovních situacích, ale také pro kariérní postup. Účetní stážisté by měli být ochotni sdílet své nápady, vyhledávat rady a učit se od zkušenějších kolegů.

Vytváření sítí nebo budování profesních vztahů je také klíčovým prvkem úspěšné kariéry v účetnictví. Účetní stážisté by měli aktivně komunikovat a spolupracovat s kolegy a nadřízenými. Účinná komunikace a schopnost pracovat v týmu jsou základními vlastnostmi nejen v každodenních pracovních situacích, ale také pro kariérní postup. Stážisté by měli být ochotni sdílet své nápady, vyhledávat rady a učit se od zkušenějších kolegů. Vytváření silných profesních vztahů může vést k dalším kariérním příležitostem a rozvoji dovedností.

Celkově je rozvoj klíčových dovedností, jako jsou analytické schopnosti, strategické plánování, interpretace účetní závěrky, proaktivita a vytváření sítí, zásadní pro úspěch v účetní kariéře. Stážisté, kteří rozvíjejí tyto dovednosti, mají větší šanci dosáhnout vyšších pozic v účetnictví a realizovat svůj potenciál v tomto náročném a důležitém odvětví.

Dobře vytvořený životopis je důležitým nástrojem v kariéře účetního. Správně napsaný životopis může potenciálním zaměstnavatelům ukázat nejen předchozí pracovní zkušenosti kandidáta, ale také jeho dovednosti, schopnosti a ambice. Je to první krok k získání vzrušujících pracovních příležitostí a k dosažení úspěchu v oblasti účetnictví.

Účetní stážista životopis

Struktura životopisu


Kvalitní životopis by měl obsahovat očekávané údaje v ustáleném formátu. Níže si projdeme zásadní sekce a informace, které by měly obsahovat

Záhlaví s osobními údaji


Základní údaje o stážistovi, včetně jeho jména, kontaktních údajů (telefon, e-mail) a úvodního profesního titulu.

Profil


Stručný úvod, ve kterém stážista shrnuje své dovednosti, zkušenosti a kariérní cíle.

Pracovní zkušenosti


Podrobný popis předchozích pracovních pozic, úkolů a úspěchů. V obráceném chronologickém pořadí.

Vzdělání


Informace o získaných akademických tituly a odborných osvědčeních.

Dovednosti


Seznam relevantních dovedností v oblasti účetnictví, včetně znalostí softwaru a technologií používaných v dané profesi.

Reference


Volitelně můžete doplnit kontaktní údaje bývalých nadřízených nebo kolegů, kteří mohou poskytnout doporučení. Můžete své reference přímo vložit do životopisu, nebo uvést, že jsou k dispozici na vyžádání. Mějte je ale připravené, se všemi kontakty aktuálními, a nezapomeňte si vyžádat od svých referencí souhlas.

Dobře sestavený životopis umožňuje stážistům v účetnictví a zkušeným účetním efektivně prezentovat své dovednosti, zkušenosti a ambice potenciálním zaměstnavatelům. Správně vytvořený životopis zvyšuje šance na získání žádoucích pracovních pozic a postup v účetní profesi.

Účetní stážista představuje první krok k úspěchu v oblasti účetnictví. Vytvoření kariéry vyžaduje získání zkušeností, rozvíjení odborných dovedností a efektivní prezentaci při hledání zaměstnání. Kvalitní životopis je klíčem k tomu, aby stážisté v účetnictví a zkušení účetní odemkli svůj potenciál a dosáhli kariéry, o které sní.

Účetní stážista životopis

Závěrem


Kariéra v oblasti účetnictví je fascinující a nabízí mnoho vzrušujících příležitostí pro profesionální i osobní růst. Účetní stážisté jsou klíčovými hráči, kteří se postupně seznámí se složitým světem účetnictví, zákonů a postupů. Jak získávají zkušenosti a dovednosti, stávají se stále cennějšími členy týmu a mají příležitost spolupracovat s odborníky v oboru.

Vytvoření vysoce kvalitního životopisu je prvním krokem k prezentaci vlastních schopností a k zajištění žádoucích pracovních příležitostí. Naučili jsme se, jak správně strukturovat životopis, aby odrážel naše dovednosti, zkušenosti a ambice. Samozřejmostí je si před odesláním své CV důkladně zkontrolovat, abychom se ujistili, že neobsahuje žádné chyby. To by zbytečně snížilo celkový dojem z něj.

Nicméně, abychom dosáhli úspěchu v účetní kariéře, je také nezbytné se připravit na pohovory a ukázat potenciálním zaměstnavatelům, že nejsme silní pouze na papíře, ale také v praxi. Připravte se na osobní setkání spolu s potenciálním zaměstnavatelem dobře.

Motivační dopis a pohovor

Pohovor může být příležitostí k dalšímu předvádění našich schopností a osobního přístupu. Motivační dopis je dalším nástrojem, který můžeme použít k tomu, abychom potenciálním zaměstnavatelům sdělili, proč máme vášeň pro účetnictví a proč jsme ideálním kandidátem na konkrétní pozici. Když se vyjádříme v kontextu pohovoru a motivačního dopisu, máme šanci ukázat naši autentičnost a hloubku našeho zájmu o účetnictví. Tak můžeme potvrdit, že jsme více než jen uchazeči o zaměstnání a že náš závazek v této oblasti je silný a dlouhodobý. S těmito nástroji, které máme k dispozici, otevíráme příležitosti k zajištění zaměstnání, které je skutečně v souladu s našimi ambicemi a vášněmi.

Motivace a nadšení

Motivace a nadšení jsou rozhodujícími faktory v oblasti účetnictví a je také důležité, abychom v tomto dopise prokázali naši oddanost a dlouhodobý zájem o tuto profesi. Celkově je kariéra v oblasti účetnictví plná příležitostí k osobnímu i profesnímu rozvoji. Správný přístup a důkladná příprava mohou otevřít dveře vzrušujícím vyhlídkám v tomto náročném a zásadním odvětví.

Věříme, že vám náš článek pomůže připravit skvělý životopis a proměnit svůj zájem o práci v oboru účetnictví v realitu. Práce, kterou jste si vybrali, je nesmírně potřebná, a v případě, že uspějete jako stážista, praxe vám pomůže získat další příležitosti a budete mít před sebou úspěšnou kariéru. Příprava kvalitního životopisu a stáž v oboru je prvním krokem. Přejeme hodně štěstí a pracovních úspěchů!

Na úplný závěr vám přinášíme ještě bonusový tip a další várku inspirace:

Bonusový tip - 🎁:


Pokud si chcete práci na svém CV výrazně usnadnit a dosáhnout přitom profesionálního výsledku, zkuste použít online dostupné šablony. Snadno si zde vytvoříte přesně takový životopis, jaký potřebujete, nevynecháte žádné důležité informace a výsledný dokument vám zajistí, že se nabídky na stáže jen pohrnou.

Pokud si chcete práci na svém CV výrazně usnadnit a dosáhnout přitom profesionálního výsledku, zkuste použít online dostupné šablony. Snadno si zde vytvoříte přesně takový životopis, jaký potřebujete, nevynecháte žádné důležité informace a výsledný dokument vám zajistí, že se nabídky na stáže jen pohrnou.

Další inspirace:


Pro inspiraci se podívejte na další články na téma přípravy životopisu v oblasti účetnictví. Některé z těchto článků se vám mohou hodit v budoucnu, v případě, že ve své účetní kariéře postoupíte dále. Stáž v účetnictví je přeci jen teprve začátek...

Personální účetní: Životopis s inspirativními příklady a ukázkovými šablonami
Finanční poradce: Životopis, se kterým vás zaměstná každá finanční instituce!
Životopis účetní | Detailní průvodce psaním CVčka
Účetní ředitel: Životopis, se kterým získáte vedoucí pozici na účetním oddělení

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá