Kariéra ve vězeňské službě  – úloha životopisu

Kariéra v nápravných službách představuje výzvu, kterou mnozí lidé považují za ušlechtilou a náročnou. Vězeňská služba zajišťuje výkon vazby a trestu odnětí svobody a také ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a podobně. Kromě bezpečí a pořádku hraje významnou roli také v umožnění, aby výkon trestu splnil svou úlohu rehabilitace umožňující úspěšné opětovné začlenění do společnosti.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Gustav Vzorek
Strážný
telefonní číslo: 777 123 456  
e-mail: gustavvzorek@gmail.com
 

Profil:
Zodpovědný a spolehlivý vězeňský strážný s odhodláním budovat dlouhodobou kariéru v organizaci Vězeňská služba České republiky. Má zatím dvouletá praxe ve věznici potvrdila mou zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby. Kladu důraz na striktní dodržování časového režimu dne vězňů, dodržování zákonů a vnitřních předpisů, ve spojení s lidským přístupem podporujícím možnosti rehabilitace. Nyní hledám novou výzvu v podobě zařazení do věznice pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených se zvýšenou ostrahou. Věřím totiž, že řád a disciplína mohou dopomoci k plné společenské rehabilitaci i u pachatelů závažnějších trestných činů.  

Pracovní zkušenosti:
Strážný Věznice Ostrov, Jáchymov
2021 - doposud

 • Vykonávání strážní a kontrolní činnosti v objektech věznice s ostrahou (kde jsou umisťováni odsouzení zařazení do oddělení se středním a vysokým stupněm zabezpečení).  
 • Zajišťování střežení a eskort vězněných osob, vykonávání dozorčí a kontrolní činnosti vězněných osob v objektech věznice.  
 • Dohled nad dodržováním časového režimu dne vězňů, dodržováním zákonů a vnitřního řádu věznice.  
 • V rámci náborového procesu absolvován tříměsíční kurz v Akademii Vězeňské služby (zákony a další předpisy, sebeobrana, pořadová příprava, psychologie, střelba a nauka o zbraních).  


Vzdělání:

Kurz sebeobrany a boje blízka, SK Ostrov, 2021

 • 3měsíční kurz pod vedením odborníků na sebeobranu a boj zblízka beze zbraně  


Střední vzdělání s maturitou, obor Veřejnosprávní činnost, Střední průmyslová škola, Ostrov 2021

 • Získání všeobecných znalostí a znalostí v oboru práva, veřejné správy, ekonomiky, účetnictví  
 • Výuka dvou cizích jazyků - angličtina, němčina  


Dovednosti:

 • Bezpečnostní postupy:
  Hluboké znalosti o bezpečnostních postupech, včetně dohledu, kontroly a zajištění bezpečnosti ve vysoce zabezpečeném vězení. Důsledné a striktní dodržování interních předpisů a právních norem.  
 • Krizový management:
  Schopnost jednat rychle a efektivně v krizových situacích. Během mé funkce vězeňského strážce jsem se podílel na řešení různých situací a konfliktů.  
 • Lidský přístup:
  Dovednost komunikovat s vězni, což zahrnuje podporu rehabilitace a sociální integrace.  
 • Právní znalosti:
  Znalosti o vězeňském právu a jeho praktickém použití.  
 • Sebeobrana a boj zblízka:
  Dovednosti pro osobní ochranu a zvládání potenciálně nebezpečných situací.  
 • Jazykové znalosti:
  Angličtina plynule, německý jazyk na základní komunikativní úrovni.  
 • Spolupráce:
  Schopnost efektivně pracovat v týmu a spolupracovat s kolegy na dosažení společných cílů.  
 • Organizační dovednosti:
  Dohled na plány vězňů, plnění administrativních povinností, skvělé organizační schopnosti.  
 • Fyzická zdatnost:
  Skvělá fyzická kondice a schopnost rychle reagovat na různé situace.  
 • Odhodlání k rozvoji:
  Jsem odhodlán k neustálému zlepšování a jsem ochoten absolvovat další vzdělávání a kurzy, abych posílil své dovednosti a znalosti v oblasti nápravných služeb.  

V tomto článku se zaměříme na důležitost dobře vypracovaného životopisu při hledání zaměstnání ve vězeňských službách. Před tím, než se ponoříme do specifika budování životopisu, je důležité pochopit role a odpovědnosti profesionála v oblasti vězeňských služeb. Tito odborníci jsou zodpovědní za různé aspekty řízení vězňů a udržování pořádku v nápravných zařízeních. Zajišťují bezpečnost jak zaměstnanců, tak vězňů v nápravných zařízeních, včetně prevence útěků a bezpečnostních incidentů.


Vězeňská službav

Vykonávají dozor na vězni a podílí se na realizaci programů a služeb zaměřených na rehabilitaci vězňů, jako je vzdělávání. Mezi další důležité úkoly vězeňské služby patří například také:

 • Řešení krizí: Reagování na mimořádné události, jako jsou boje, zdravotní incidenty nebo nepokoje, a přijímání vhodných opatření k jejich řešení.
 • Administrativní úkoly: Vyplňování dokumentace, zaznamenávání incidentů a uchovávání přesných záznamů.
 • Komunikace: Interakce s vězni, spolupracovníky a dalšími zúčastněnými stranami při zachování profesionality a účinné komunikace.
 • Mimo věznice, vazební věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence může vězeňská služba zajišťovat mimo jiné také eskortování osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody (vězeňská stráž) či dohlížet na pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství či Ministerstva spravedlnosti (justiční stráž).

Vězeňskou službu řídí generální ředitel, jmenovaný ministrem spravedlnosti, kterému odpovídá za činnost Vězeňské služby. Generální ředitel také jmenuje a odvolává ředitele organizačních jednotek, tedy vazebních věznic, věznic, Akademie Vězeňské služby a ÚPVZD (ústavů pro výkon zabezpečovací detence).

Nyní, když jsme trochu lépe pochopili odpovědnosti vězeňské služby, pojďme se podívat, jak vytvořit životopis, který vám co nejlépe pomůže budovat kariéru v tak důležitém ozbrojeném bezpečnostním sboru, jakým je Vězeňská služba České republiky.

Vězeňská služba České republiky nabízí velmi specifickou kariéru, a tak také životopis musí kromě obvyklých náležitostí (jako je správná struktura) splňovat patřičné náležitosti. Mezi hlavní podmínky práce ve vězeňské službě patří následující:

 • bezúhonnost
 • osobnostní a zdravotní způsobilost pro výkon pracovního zařazení
 • pro některé vedoucí funkce negativní lustrační osvědčení nebo bezpečnostní prověrka.

Struktura životopisu

Jako u životopisů jiných profesí, také v profesním resumé aspirujícího pracovníka vězeňské služby (nebo aktivního dozorce, který chce stoupat po kariérním žebříčku) by neměly chybět základní sekce. To pro osoby, které vykonávají náborovou činnost, činí snazším nalézt rychle všechny potřebné informace.

Do svého CV tedy zahrňte následující sekce:


Vězeňská službav

Záhlaví

Atraktivně navržená úvodní část, ve které nesmí chybět vaše aktuální kontaktní údaje.

Profil

Stručné a výstižné shrnutí vašich nejsilnějších stránek, případně kariérní cíle.

Pracovní zkušenosti

Soupis dřívějších zaměstnání v obráceném chronologickém pořadí - s uvedením zaměstnavatele, místa a doby zaměstnání a popisu pracovních povinností.

Vzdělání

Vaše akademické zázemí (včetně všech relevantních dalších vzdělávacích aktivit). Opět od nejnovějšího po nejstarší.

Dovednosti

Vaše nejsilnější stránky, relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

Co navíc? Motivační dopis

V rámci vašeho hledání kariéry u vězeňské služby se jeden nástroj vyznačuje jako skvělý doplněk vašeho životopisu - motivační dopis. Zatímco v životopise jsou pečlivě uvedeny vaše kvalifikace a zkušenosti, motivační dopis se hlouběji zabývá vašimi aspiracemi, pohnutkami a neochvějným odhodláním k této životně důležité profesi.


Vězeňská službav

Motivační dopis je vaše plátno, na kterém můžete vylíčit vášní pro kariéru ve vězeňských službách. Je to vaše příležitost spojit se na osobní úrovni s potenciálními zaměstnavateli, jako je Vězeňská služba České republiky, zdůraznit vaši opravdovou touhu mít pozitivní vliv v terénu.

Zde je návod, jak můžete využít sílu motivačního dopisu, abyste zvýšili své šance na získání pozice v této vznešené profesi. Vězeňská službav je důležitá. Ukažte, že její význam chápete.

1. Vyjádřete své osobní spojení

Začněte svůj motivační dopis tím, že sdílíte své osobní spojení s oblastí nápravných služeb. Vysvětlete, co vás k této kariéře přitáhlo. Ať už se jedná o hlubokou zkušenost, touhu přispět ke společenskému oživení, nebo o opravdový zájem o udržení bezpečnosti a pořádku, vyjádřete to upřímně. Váš osobní příběh může na něho zanechat nezapomenutelný dojem.

2. Ukažte své hodnoty

Uveďte hodnoty, které vás pohánějí a které jsou v souladu se zásadami nápravných služeb. Zdůrazněte svůj závazek prosazovat spravedlnost, poctivost a rehabilitaci. Zdůrazněte, jak tyto hodnoty rezonují s vámi na hluboké úrovni a pohánějí vaše ambice vyniknout v této kariéře.

3. Mluvte o své motivaci

Prozkoumejte, co vás k tomu vede. Vysvětlete, co pohání vaše odhodlání pracovat v náročném prostředí, jako je vězeňská služba České republiky. Je to příležitost změnit životy vězňů? Možnost podpořit rehabilitaci a opětovné začlenění? Nebo možná víra, že každý člověk si zaslouží druhou šanci? Jasně vyjádřete, co vás motivuje.

4. Předveďte své dovednosti

I když motivační dopis je spíše o vášni a motivaci, nezapomeňte zahrnout své relevantní dovednosti a silné stránky. Zdůraznit vlastnosti, jako je účinná komunikace, řešení krizí, řešení konfliktů a přizpůsobivost, které jsou v nápravných službách zásadní. Ukažte, jak tyto dovednosti z vás dělají cenný přínos pro jakýkoliv tým.


Vězeňská službav

5. Přemýšlejte o svých dlouhodobých cílech

Uveďte své dlouhodobé cíle v oblasti nápravných služeb. Ať už usilujete o kariérní stoupání po žebříčku, zapojení se do specializovaných rehabilitačních programů nebo aktivní účast na vývoji politiky, předveďte své odhodlání k neustálému růstu a svou vizi přispět na poli.

6. Vyjádřete své odhodlání

Na konci motivačního dopisu znovu potvrďte, že se neochvějně chcete věnovat této profesi. Vyjádřete svou touhu učit se, růst a mít smysluplný vliv. Nenechte čtenáře v pochybnostech, že nehledáte jen práci, ale povolání - celoživotní oddanost zásadám nápravných služeb.

Stručně řečeno, motivační dopis je vaše platforma, na které můžete vyjádřit svou vášeň, hodnoty, motivaci a odhodlání k kariéře ve vězeňských službách. Je to vaše příležitost vyniknout jako kandidát hluboce investovaný do vznešeného poslání v terénu. Svůj motivační dopis napište a upřímně a nechte své upřímné zasvěcení vyzařovat.

Závěrem

Kariéra u vězeňské služby je výzvou, která vyžaduje oddanost, odbornost a odhodlání. Odborníci na nápravné služby hrají zásadní roli při zajišťování bezpečnosti a řízení vězňů, což je role, která má ve společnosti nesmírný význam. Při budování kariéry v nápravných službách se dobře strukturovaný životopis stává klíčovým prvkem, který dokáže efektivně prezentovat vaše dovednosti, zkušenosti a oddanost.

Je důležité pochopit, že životopis pro vězeňské služby má své vlastní specifické požadavky. Potenciální zaměstnavatelé hledají nejen bezchybný charakter a fyzickou zdatnost, ale také schopnost zvládat krizové situace, efektivně komunikovat a dodržovat přísné bezpečnostní protokoly. Váš životopis by měl jasně a přesvědčivě prokázat, že tyto požadavky splňujete.


Vězeňská službav

Nezapomínejte na strukturu svého životopisu, který by měl obsahovat základní části, jako je záhlaví, profil, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti. Každý oddíl by měl být pečlivě vyplněn s důrazem na poskytování informací týkajících se pracovního místa u vězeňské služby. Měli byste zdůraznit své dovednosti, zejména ty, které se týkají bezpečnosti, komunikace a řešení krizí. Stejně důležitá je vaše profilová část, která by měla prezentovat vaše silné stránky a vaše odhodlání vybudovat si kariéru u vězeňské služby. Soustřeďte se na to, co vás motivuje a jak plánujete přispět k bezpečnosti a rehabilitaci vězňů.

V nápravných zařízeních České republiky se nabízejí četné příležitosti k profesnímu růstu a rozvoji. Pokud se těšíte na tuto náročnou a přesto vznešenou kariéru, nezapomeňte, že kvalitní životopis je vaším klíčovým nástrojem k dosažení vašich profesních cílů. Buďte upřímní, důkladní a připraveni ukázat svou oddanost a schopnosti. Vaše úsilí může významně přispět k lepší rehabilitaci a bezpečnosti ve společnosti, což je jedna z největších odměn práce v nápravných službách.

Doufáme, že vám náš článek pomůže a přejeme mnoho úspěchů u vězeňské služby!

Bonusový tip - 🎁:

Při přípravě svého CV použijte online dostupné šablony ! Výrazně vám usnadní práci a dosáhnete s nimi zcela profesionálního výsledku.

Další inspirace:

Přečtěte si další články na téma přípravy životopisu pro různorodá povolání a načerpejte inspiraci:

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá