Životopis hasiče - jak na to

Hasič je velmi významné, záslužné a také náročné povolání. Ať už jste profesionální hasič pracující pro HZS (Hasičský záchranný sbor České republiky), nebo hasič dobrovolný, tedy obvykle pracující bez nároku na honorář, vaše činnost pomáhá chránit lidi a jejich majetek před újmou. Nejen v případě požáru, ale i při jiných krizových situacích.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V tomto článku se zaměříme hlavně na hasiče profesionální, i když je i činnost těch dobrovolných potřebná a velmi záslužná. Přineseme rady ohledně přípravy životopisu těm, kdo chtějí získat pracovní uplatnění jako hasič. Nebo už jako hasič pracují a chtějí postoupit výše v kariérním žebříčku.

Povolání hasiče se samozřejmě značně liší od klasických kancelářských zaměstnání s běžnou pracovní dobou. Přesto při hledání práce budete potřebovat životopis a ten by měl splňovat i ve vašem případě určité formální náležitosti. Tento článek vám přinese informace o tom, jak má profesionální životopis vypadat, na co si dát pozor a jak ho napsat takovým způsobem, který vám co nejlépe pomůže získat vysněnou práci.


Hasič životopis

Struktura životopisu

Stejně jako potřebuje hasič k zásahu profesionální vybavení, ve kterém nesmí chybět žádná z důležitých součástí (od nehořlavého zásahového obleku, přes dýchací přístroj až po ochrannou přilbu), také životopis se skládá ze základních prvků. Jednotlivé hlavní sekce životopisu si společně projedeme, popíšeme si jejich význam, uvedeme specifika pro životopis hasiče a také příklady toho, jak mohou vypadat v praxi.

Strukturovaný životopis je důležitý pro to, aby každý, kdo vaše CV vezme do ruky, v něm mohl snadno a rychle najít všechny potřebné informace. A i vám pomůže k sestavení svého profesního resumé tak, abyste nevynechali nic, co může rozhodnout o úspěchu, či neúspěchu ve výběrovém řízení.

Základní sekce životopisu jsou tedy následující: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání, Dovednosti. Do nich jako hasič budete potřebovat zakomponovat specifické aspekty své kvalifikace, jako jsou certifikace, fyzická zdatnost, špičková schopnost týmové spolupráce a další. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Záhlaví

Záhlaví životopisu je velmi důležité. Vizuálně je to nejvýraznější prvek celého dokumentu a je potřeba ho navrhnout tak, aby upoutalo pozornost, ale současně působilo seriózně a profesionálně. Co se týče obsahu, patří sem ty nejzákladnější informace - tedy vaše jméno, pozice a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo).

📌 Super tip

Jako hasič možná nemáte tak velké zkušenosti s prací na počítači. Navrhnout atraktivní záhlaví životopisu tak může být náročnějším úkolem. Naštěstí existuje způsob, jak si to usnadnit. Můžete si vzít na pomoc online dostupné profesionální šablony , které vám pomohou snadno vytvořit nejen dokonalé záhlaví, ale také sestavit celý životopis. Profesionální, se kterým uděláte na potenciálního nového zaměstnavatele skvělý dojem.Hasič životopis

Profil

Profil je neméně významný. Je to ta sekce životopisu, kterou si pravděpodobně náborář přečte jako první. Má obsahovat výstižné a stručné (obvykle jeden odstavec o 3-5 větách) shrnutí vašeho profesního resumé. Mnohdy rozhodne o tom, jestli čtenář bude pokračovat v prohlížení vašeho životopisu, nebo usoudí, že nejste vhodným adeptem, a CV odloží.

Podle toho, o jakou příležitost se zrovna ucházíte, uveďte ve svém životopisu své nejsilnější stránky, zdůrazněte nejrelevantnější kvalifikaci, vzdělání či dovednosti, zmiňte délku své praxe, pokud je velmi reprezentativní, nebo třeba napište, co vás motivuje k úsilí o danou práci.

Uplatnění hasiče je různorodé, ne každý profesionální požárník "jen" hasí požáry. Kromě základního zařazení hasič-záchranář můžete také být strojníkem, který se specializuje na obsluhu požárních stříkaček, instruktorem trénujícím nové hasiče, nebo třeba vést hasičské jednotky. Tomu, o jaké zařazení se ucházíte, by měl odpovídat i profil vašeho životopisu.

Příklad:
Zkušený profesionální hasič, s více než 10 lety praxe v HZS ČR. Zasahoval jsem u mnoha mimořádných událostí velkého rozsahu, včetně komplikovaného vyprošťování osob, nebezpečných požárů průmyslových komplexů či masivních lesních požárů. Vzhledem k rozsahu své praxe a přirozeným vůdčím schopnostem usiluji o příležitost posunout se ve své kariéře na pozici vedoucího zásahu.

Pracovní zkušenosti

Praxe je samozřejmě pro hasiče nesmírně důležitá. Samozřejmě ale každý někde začínal. Pokud se ucházíte o své první zaměstnání jako profesionální hasič, budete působit nejspíš jako hasič-asistent pod vedením zkušenějšího kolegy. Pro takovou pracovní pozici se přirozeně předchozí zaměstnání jako hasič neočekává, ale přesto nenechávejte sekci pracovních zkušeností svého CV prázdnou. Pro náboráře bude zajímavé zjistit, co jste dělali dříve. Zdůrazněte vše, co by mohlo být relevantní pro vaši vysněnou budoucí práci.


Hasič životopis

Pokud již jako profesionální hasič působíte, zdůrazněte své hlavní úspěchy a všechny aspekty předchozího zaměstnání, které vás kvalifikují na tu pozici, o kterou se ucházíte. Každopádně své pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí, tedy od těch nejnovějších. A nezapomeňte uvést základní informace, tedy zaměstnavatele, místo výkonu práce, její popis a dobu, kdy jste zde pracovali.

V této sekci můžete uvést i různé praxe, dobrovolnickou činnost, brigády a tak podobně, pokud jsou relevantní. Jestli jste například byl členem spolku dobrovolných hasičů, rozhodně to ve svém CV nezapomeňte uvést. Patří sem také případná ocenění, která jste získal jako jednotlivec nebo člen týmu.

Příklad:
Hasič- záchranář, Hasičský záchranný sbor České republiky, Praha
Leden 2018 - doposud
 • Provádění veškerých hasebních a záchranných prací při zásazích
 • Kontrola a údržba technických prostředků
 • Pravidelná odborná a fyzická příprava
 • V rámci zaměstnání absolvována řada odborných specializačních kurzů
 • Člen záchranné složky, která získala v roce 2022 od premiéra ČR ocenění za pracovní nasazení při likvidaci rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko.
Hasič-asistent, Hasičský záchranný sbor České republiky, Praha
Leden 2015 - prosinec 2017
 • Provádění hasebních a záchranných prací při zásazích, pod vedením a dohledem hasiče-záchranáře
 • Pravidelná odborná a fyzická příprava
 • V lednu 2018 postup na pozici hasiče-záchranáře
Člen Sboru dobrovolných hasičů (SHD), organizační složka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Říčany u Prahy
Leden 2013 - prosinec 2014

Vzdělání

Požadavky na vzdělání se u hasičů liší podle jejich zařazení. Obecně platí, že musí mít minimálně úplné střední (nebo úplné střední odborné) vzdělání. Když se ucházíte o konkrétní pozici, vždy si zjistěte, jaké vzdělání vyžaduje. Ve vyšších funkcích se od vás může očekávat vyšší odborné nebo dokonce vysokoškolské vzdělání.


Hasič životopis

Kromě nejvyššího dosaženého vzdělání nezapomeňte v této sekci CV uvést také veškeré další relevantní vzdělávání a certifikace, které jste získali. To může být ve výběrovém řízení naprosto rozhodující. Můžete být certifikován v různých odborných způsobilostech pro výkon specifických činností či funkcí v rámci hasičského záchranného sboru.

Jednotlivé dosažené vzdělání uvádějte opět v obráceném chronologickém pořadí. A přihlížejte ke konkrétní příležitosti, o kterou se ucházíte. Můžete zdůraznit jednotlivé prvky, které jsou pro ni nejrelevantnější, popsat, jak vás konkrétní certifikace, škola nebo kurz připravila na danou činnost.

Příklad:
DiS. (diplomovaný specialista), vzdělávací program Prevence rizik a záchranářství, obor
Požární ochrana a bezpečnost práce, Vyšší odborná škola požární ochrany, Frýdek-Místek

2017 - 2019
 • Vzdělávací program orientovaný na nejnovější poznatky v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva
 • Systematická příprava na výkon řídicích a technických funkcí/činností v HZS ČR, v jednotkách požární ochrany nebo dalších organizacích vykonávajících činnost v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. S důrazem na prevenci, plánování a zdolávání mimořádných událostí
 • V rámci studia nabytí odborné způsobilosti Základní odborná příprava, Požární prevence, Ochrana obyvatelstva a krizové řízení a odborná způsobilost podle § 11 zákona o PO
Další vzdělání Účast na vzdělávacích akcích Institutu ochrany obyvatelstva
2019 - 2022
 • Specializační kurz kontrolní činnosti
 • Radiační ochrana při zásazích jednotek Hasičského záchranného sboru
 • Specializační kurz realizace preventivně výchovné činnosti

Dovednosti

Je jasné, že hasičem nemůže být každý. Jedná se o velmi náročné a zodpovědné povolání, vyžadující celou řadu velmi specifických dovedností. V této sekci životopisu přehledně uveďte své nejsilnější stránky a dovednosti, které potvrzují, že jste nejen vybaveni všemi dovednostmi, které hasič potřebuje, ale také splňujete požadavky na konkrétní pozici, o kterou se právě ucházíte.


Hasič životopis

Kromě odborných dovedností, typických pro hasiče, pak podle vašeho zvoleného zařazení uveďte také příslušné technické dovednosti a nezapomeňte ani na ty vaše vlastnosti, které vám umožňují fungovat v dokonalé týmové spolupráci, vést jednotky nebo koordinovat jejich pracovní činnost. Patřit sem mohou také jazykové dovednosti, pokud je to pro danou pracovní příležitost relevantní.

 • Podrobná znalost veškeré požární techniky a vybavení
 • Detailní obeznámenost s požárně bezpečnostními předpisy a normami, zásadami hašení požárů a záchrany osob a majetku
 • Vysoká fyzická zdatnost, schopnost pracovat v extrémně náročných podmínkách
 • Vysoká psychická odolnost, schopnost práce pod extrémním tlakem
 • Schopnost týmové práce
 • Přirozené vůdčí schopnosti, vč. schopnosti plánování, řízení a koordinace činnosti jednotek
 • Schopnost efektivní komunikace (v českém i anglickém jazyce), včetně radiové komunikace
 • Odborná dovednost preventivně výchovné činnosti
 • Potápěčské dovednosti a nadstandardní plavecké dovednosti - schopnost provádění zásahů v neobvyklých podmínkách (na vodních plochách a pod vodou)

Specifika životopisu hasiče a závěrečné tipy

Podle toho, o jaké zařazení jako profesionální hasič se zrovna ucházíte, můžete potřebovat určité aspekty svého profesního CV zdůraznit a rozvést. Například fyzickou zdatnost, specifické technické dovednosti nebo vzdělání. V této části článku se zaměříme na aspekt fyzické zdatnosti, který jsme ještě důkladněji neprobrali. A přidáme pár tipů, na co si dát pozor a jak ještě můžete své resumé vylepšit, a zvýšit tak své šance na úspěch ve výběrovém řízení.


Hasič životopis

Prokažte svou fyzickou zdatnost

Pro hasiče pracujícího v terénu je naprosto nezbytný vynikající zdravotní stav a skvělá kondice. Podává náročné fyzické výkony ve výrazně ztížených podmínkách. S těžkým vybavením, ve vysokých teplotách a dalších extrémních podmínkách, jako je třeba nedostatek kyslíku.

Svou fyzickou zdatnost můžete prokázat úspěšným absolvováním fyzických testů a podtrhnout třeba úspěchy ve sportovních soutěžích. Tyto informace uveďte v sekci Profil nebo Dovednosti. Nezapomeňte uvést konkrétními údaje o dosažených výsledcích. Skvělým způsobem, jak vyniknout, je například dobré umístění ve specifických hasičských sportovních soutěžích. Jako příklad si můžeme uvést třeba Velkou cenu v požárním útoku družstev nebo třeba dokonce mistrovství Evropy v TFA ( Toughest Firefighter Alive).

Přizpůsobte CV konkrétní příležitosti

Z toho, co jste si dosud přečetli v našem článku, je už asi zřejmé, jak důležité je nepovažovat profesní resumé na neměnný dokument. Pro každou příležitost, o kterou se budete ucházet, byste své CV měli nejen zaktualizovat, ale upravit ho tak, aby co nejlépe odpovídal vypsané pozici.

V profilu můžete uvést, že (a proč) hledáte právě takovou pracovní příležitost. Ve všech dalších sekcích pak zdůraznit ty zkušenosti, kvalifikaci a dovednosti, které z vás činí ideálního adepta. Jen pozor, abyste stále zůstali autentičtí. Že všechny informace ve vašem CV musí být pravdivé, není jistě potřeba zdůrazňovat. Lhaní by mohlo vést nejen k vyřazení z výběrového řízení (s ostudou), ale v případě povolání hasiče by mohlo dokonce znamenat ohrožení bezpečností vaší, vašeho týmu i dalších lidí.

Přidejte reference

Pro hasiče je nesmírně důležitá spolehlivost a profesionalita. Nikdo nechce vstoupit do hořící budovy s někým, komu nemůže stoprocentně důvěřovat. Prokázat, že jste tím pravým členem týmu, na kterého je 100% spolehnutí, můžete pomocí referencí. Jedná se o doporučení od vašich předchozích zaměstnavatelů či kolegů.

Do CV můžete přiložit rovnou seznam svých referencí (se jmény, pozicemi a kontaktními údaji) nebo jen připojit poznámku, že jsou reference na vyžádání. Nezapomeňte si vyžádat souhlas kontaktních osob a ověřit si, že vám všechny skutečně poskytnou takové pracovní doporučení, jaké potřebujete.


Hasič životopis

Nezapomeňte na závěrečnou kontrolu

Hasič musí být důsledný a pozorný. Prokažte tyto vlastnosti svým CV a vždy si ho před odesláním důkladně zkontrolujte. Jestli jsou všechny údaje aktuální, na nic důležitého jste nezapomněli a také, zda nemáte v textu nějaké hrubky. Možná si říkáte, že pravopis není pro hasiče až tak důležitý, ale chyby snižují celkový dojem.

Pokud si nejste tak docela jistí svou znalostí pravidel českého jazyka, požádejte o kontrolu někoho, kdo je na tom lépe. Pokud dokonce zadáte korekturu profesionálovi, budete mít naprostou jistotu, že je vaše pracovní CV zcela bez chybičky.

Připojte motivační dopis

Motivační dopis, tedy příloha životopisu, ve které uchazeč popisuje, proč má zájem o konkrétní pracovní příležitost a co z něj pro ni dělá ideálním adeptem, je někdy dokonce vyžadovanou součástí výběrového řízení. Pokud není a připojíte ho dobrovolně, o to větší můžete získat výhodu oproti ostatních uchazečům. Ukážete tak, že máte o danou práci skutečně velký zájem.

Zjistěte si co nejvíce informací o dané pracovní pozici, formulujte, proč po ní toužíte, vypište své hlavní předpoklady. Můžete se zde i více rozepsat o tom, co vás přivedlo k povolání hasiče a co pro vás tato práce znamená.

Snažte se být výstižní a struční. Motivační dopis na několik stran nejspíš nikdo nebude chtít číst. A nezapomeňte také tuto přílohu podrobit důkladné kontrole.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis