Hledání práce ve výzkumu - jak na to

Výzkumník, pracovní pozice, se kterou se můžete setkat také pod názvem "badatel", "vědecký pracovník" nebo "specialista výzkumu", je velmi specifické povolání. Výzkumníci jsou profesionálové, kteří provádějí systematická vyšetřování, studie a experimenty, aby rozšířili znalosti a přispěli k pokroku v různých oblastech.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Jsou poháněni zvědavostí zkoumat, objevovat a analyzovat data, s cílem najít odpovědi na složité otázky a řešit problémy reálného světa. Výzkumníci pracují v různých odvětvích a konkrétních uplatněních, které má každé má své jedinečné zaměření a cíle.

Výzkumné příležitosti jsou hojné v celé řadě oborů. Výzkumníci mohou najít zaměstnání na univerzitách, ve výzkumných ústavech, vládních agenturách, farmaceutických společnostech, technologických firmách a mnoha dalších organizacích. Mohou přispívat k vědeckým studiím, vyvíjet inovativní řešení nebo třeba přispívat k akademickému pokroku.


výzkumník

Životopis výzkumníka

Když hledáte novou pracovní příležitost jako pracovník výzkumu, neobejdete se bez kvalitního profesního resumé. Životopis hraje klíčovou roli v profesní cestě výzkumného pracovníka. Ať už jste vědec, akademik nebo pracujete v odvětví s intenzivním výzkumem, dobře zpracovaný životopis je nezbytný pro předvedení vaší kvalifikace, zkušeností a úspěchů. V tomto článku prozkoumáme klíčové prvky životopisu výzkumného pracovníka a poskytneme cenné poznatky o tom, jak efektivně prezentovat své dovednosti a odborné znalosti.

Ponoříme se do konkrétních složek životopisu výzkumníka a nabídneme praktické tipy a návody, jak efektivně strukturovat a prezentovat své dovednosti, výzkumné zkušenosti, publikace a akademické úspěchy. Dodržováním těchto pokynů si můžete vytvořit působivý životopis, který podtrhne vaši jedinečnou kvalifikaci.

💡 - Poznámka:Je důležité přizpůsobit svůj životopis konkrétním požadavkům výzkumné pozice nebo příležitosti, o kterou se ucházíte. To zajistí, že bude v souladu s očekáváními potenciálních zaměstnavatelů nebo akademických institucí, čímž se zvýší vaše šance na získání výzkumných příležitostí.

Struktura životopisu

Pokud jde o sestavení působivého životopisu, je nezbytné porozumět klíčovým sekcím a jejich účelu. Efektivním strukturováním svého životopisu můžete prezentovat své kvalifikace, zkušenosti a dovednosti jasným a organizovaným způsobem.

Pojďme prozkoumat důležité sekce, které by měly být součástí životopisu. Jedná se o tyto: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti.


výzkumník

Záhlaví

Záhlaví životopisu je první věcí, která upoutá pozornost potenciálních zaměstnavatelů nebo zadavatelů výzkumu. Mělo by obsahovat důležité osobní a kontaktní údaje. Začněte svým celým jménem, ​​nejlépe větším a tučným písmem, aby bylo dobře viditelné. Uveďte své aktuální telefonní číslo, e-mailovou adresu a profesionální online profily (jako například na profesní síti LinkedIn ).

Účelem sekce Záhlaví je poskytnout jasný a stručný úvod k vašemu životopisu, aby vás zaměstnavatelé mohli snadno identifikovat a kontaktovat pro další posouzení. Mějte na paměti, že sekce záhlaví by měla být čistá a vypadat profesionálně. Dobře sestavená sekce záhlaví vytváří silný pozitivní první dojem.

📌 - Tip:

Pokud si stále nejste jistí, jak upravit záhlaví svého životopisu, využijte profesionální šablony , dostupné online. Snadno si s nimi sestavíte skvělé záhlaví, ale nejen to - pomohou vám vytvořit celý životopis! Takový, se kterým uděláte skvělý, profesionální dojem.


Profil

Profilová sekce životopisu slouží jako stručné shrnutí vašeho odborného zázemí, znalostí a profesních cílů. Poskytuje okamžitý přehled o vaší kvalifikaci a pomáhá zaměstnavatelům nebo akademickým institucím pochopit váš potenciální přínos pro jejich výzkum nebo organizaci.

Profil by měl být stručný, obvykle sestává z několika málo vět nebo krátkého odstavce. Měl by poskytnout přesvědčivý přehled toho nejlepšího z vašeho profesního resumé. Přizpůsobte tuto sekci CV tak, aby odpovídala specifickým požadavkům a zájmům organizace nebo instituce, ve které se ucházíte o pracovní příležitost. Zdůrazněte aspekty své kvalifikace, které jsou nejvíce relevantní pro dané místo.

Při přípravě profilu zvažte následující body:

 • Začněte tím, že vyzdvihnete své hlavní výzkumné zájmy a oblasti odbornosti. Jasně uveďte oblast nebo disciplínu, ve které se specializujete.
 • Zdůrazněte své nejvýznamnější relevantní zkušenosti s výzkumem, včetně zastávaných pozic, dokončených projektů a dalších významných úspěchů. Zdůrazněte opravdu reprezentativní publikace, patenty, granty nebo ocenění, které jste obdrželi.
 • Můžete zde zmínit také nejvýznamnější specifické dovednosti, které mohou upoutat pozornost. Například specializované laboratorní techniky, software pro analýzu dat nebo statistické metody, které jsou relevantní pro váš obor a vy je skvěle ovládáte.
 • Stručně nastínit zde můžete i své kariérní aspirace a dlouhodobé cíle v oblasti výzkumu. Zmiňte svou motivaci, budoucí plány a představu o přínosu vaší práce. To pomáhá potenciálním zaměstnavatelům, klientům či spolupracovníkům pochopit vaši vášeň a oddanost dané výzkumné oblasti.
Příklad:
Oddaný specialista výzkumu se specializací na molekulární biologii a genetiku. Pomocí svých prokazatelných zkušeností s prováděním výzkumu a spolupráce s interdisciplinárními týmy se snažím posouvat vědecké poznatky a přispívat k inovativním objevům. Moje odbornost spočívá ve zkoumání molekulárních mechanismů, které jsou základem genetických onemocnění, zejména v regulaci genové exprese a drahách opravy DNA. Publikoval jsem odborné články v řadě renomovaných vědeckých časopisů, jsem zběhlý v širokém spektru laboratorních technik a nabízím pevné základy v metodologiích molekulární biologie k řízení úspěšných výzkumných projektů.


výzkumník

Pracovní zkušenosti

Sekce pracovních zkušeností v životopise výzkumného pracovníka je klíčová pro zdůraznění vaší profesní historie a prokázání odborných zkušeností v oblasti výzkumu. I zde, podobně jako u profilové sekce, je velmi užitečné přizpůsobit pracovní historii konkrétním požadavkům pozice, o kterou se ucházíte.

Zaměřte se na zdůraznění zkušeností a úspěchů, které jsou pro danou výzkumnou roli nejrelevantnější, a předveďte svou schopnost přispívat k probíhajícím projektům nebo budoucím výzkumným snahám. Při sestavování tohoto oddílu mějte na mysli následující pokyny:

 • Uvádějte své pracovní pozice od těch nejnovějších a to tak, že na začátek napíšete základní informace - včetně názvu pracovní pozice, názvu organizace nebo instituce a délky vašeho zaměstnání. Uveďte stručný přehled výzkumných projektů, na kterých jste pracovali, a cílů, kterých jste dosáhli.
 • Srozumitelně popište své specifické povinnosti a přispění u každé výzkumné pozice. Zmiňte techniky, metodologie a nástroje, které jste používali, a zdůrazněte výsledky své činnosti, je-li to relevantní a reprezentativní.
 • Vyzdvihněte významné výzkumné úspěchy, jako jsou publikace, konference, patenty nebo granty. Uveďte podrobnosti o časopisech nebo konferencích, ve kterých byl váš výzkum publikován nebo prezentován, což prokáže renomovanost vašeho díla.
 • Kdekoli je to možné, kvantifikujte své úspěchy, abyste získali hmatatelné měřítko svého přínosu. Můžete například zmínit počet publikovaných výzkumných prací, výši zajištěného financování nebo dopad vašeho výzkumu z hlediska citací nebo ocenění.
Příklad:
Výzkumný pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Květen 2017 - doposud
 • Vedení týmu výzkumníků při provádění průlomových studií o úloze genetických mutací ve vývoji a progresi rakoviny.
 • Navržení a implementace experimentálních protokolů pro zkoumání molekulárních mechanismů, které jsou základem onkogeneze, včetně profilování genové exprese a analýzy cest.
 • Spolupráce s multidisciplinárními týmy, včetně bioinformatiků a klinických lékařů, za účelem integrace genomických dat a klinických informací pro komplexní analýzu.
 • Četné publikace výsledků výzkumu v renomovaných odborných časopisech a prezentace na národních a mezinárodních konferencích (přispění ke znalostem vědecké komunity v oboru).
 • Ústavu a svému týmu jsem zajistil několik výzkumných grantů na podporu probíhajících projektů a získání nejmodernějšího zařízení pro pokročilou molekulární analýzu.
Odborný asistent ve výzkumu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Listopad 2013 - duben 2017
 • Podílel jsem se na zkoumání vzorců genové exprese během embryonálního vývoje pomocí pokročilých mikroskopických technik a genetických manipulací v modelových organismech.
 • Provádění analýzy a interpretace dat pomocí bio-informatických nástrojů a statistických metod, s cílem přispění k pochopení genových regulačních sítí.
 • Spolupráce s multidisciplinárním týmem na vývoji nových experimentálních protokolů a odstraňování technických problémů.
 • Výsledky výzkumu jsem spolu-prezentoval na odborných seminářích (první již v r. 2013) a podílel se na přípravě vědeckých publikací.


výzkumník

Vzdělání

Tato sekce v životopisu výzkumného pracovníka poskytuje přehled o vašem akademickém zázemí, kvalifikaci a příslušném školení. I tuto sekci je důležité koncipovat tak, aby zdůrazňovala nejvýznamnější aspekty vašeho akademického zázemí, které jsou v souladu s výzkumnou pozicí, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte znalosti a dovednosti, které z vás dělají silného kandidáta na požadovanou výzkumnou roli.

Zde je několik klíčových bodů, které je třeba vzít v úvahu při uvádění podrobností o vašem vzdělání:

 • Začněte tím, že nejdříve uvedete svůj nejvyšší získaný titul, například doktorát, a pak další tituly nebo certifikáty. Uveďte jméno instituce, místo a rok dokončení.
 • Pokud jste vypracovali a úspěšně obhájili diplomovou nebo dizertační práci, uveďte název a poskytněte stručné shrnutí tématu vašeho výzkumu, použitých metodologií a klíčových zjištění.
 • Pokud jste během svého vzdělávání získali nějaké akademické vyznamenání, stipendia nebo ocenění, zahrňte je, abyste předvedli své vynikající úspěchy a uznání odbornou obcí.
 • Pokud jste absolvovali specializované kurzy nebo navštěvovali školicí programy, které přímo souvisejí s oblastí vašeho výzkumu, uveďte je, abyste prokázali své odborné znalosti v konkrétních oblastech.
 • Podobně zahrňte všechny programy odborného rozvoje, workshopy nebo certifikace, které zlepšily vaše výzkumné dovednosti nebo znalosti. To může zahrnovat třeba výcvik v laboratorních technikách, používání softwaru pro analýzu dat nebo školicí program etiky výzkumu.
 • Pokud v současné době pracujete na získání další kvalifikace nebo se účastníte konferencí a workshopů, abyste prohloubili své znalosti, zmiňte své probíhající vzdělávací aktivity, abyste předvedli svůj závazek k neustálému učení a profesnímu růstu.
Příklad:
Ph.D. v oboru Biochemie a molekulární biologie, Masarykova univerzita, Brno
2015 - 2020
 • Hlavní zaměření na výzkum proteinových interakcí a jejich vlivu na patogenezi neurodegenerativních onemocnění.
 • Disertační práce na téma "Role proteinu Tau při vzniku a progresi Alzheimerovy choroby: molekulární mechanismy a terapeutické strategie."
 • Provádění a analyzování výsledků experimentů studujících interakce protein-protein, včetně koimunoprecipitací, fokálních adhezních analýz a buněčných imunolokalizací.
 • Publikace ve vědeckých časopisech a prezentace na neurologických a biochemických konferencích.
Magisterský titul v oboru Biologie, Univerzita Karlova, Praha
2012 - 2014
 • Specializace na molekulární biologii a genetiku.
 • Diplomová práce na téma "Genetické mechanismy regulace embryonálního vývoje u modelových organismů".
 • V rámci studia a výzkumu k absolventské práci provádění mikroskopických analýz a genetické manipulace ke studiu genové exprese během embryonálního vývoje.
 • V rámci specializace praktický seminář Analýza dat pomocí bioinformatických nástrojů a statistických metod (2012).


výzkumník

Dovednosti

Sekce dovedností může sehrát klíčovou roli při posuzování vaší vhodnosti pro výzkumné pracovní místo. Účelem této sekce je stručně a přehledně ukázat, že máte nezbytné technické, analytické a praktické dovednosti potřebné pro výzkumnou práci. Slouží jako rychlý přehled vašich schopností a může výrazně ovlivnit, jak personalista vnímá vaši vhodnost pro danou roli.

Při výběru dovedností, které mají být zahrnuty do této části, je důležité zaměřit se na ty, které jsou přímo použitelné pro oblast výzkumu. Upřednostňujte dovednosti, které jsou velmi žádané nebo často zmiňované v popisech pracovních pozic na výzkumných pozicích.

Ideálně vyberte své dovednosti tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům dané role a zdůrazněte ty, které vás odlišují od ostatních kandidátů. Nezapomeňte zahrnout jak technické dovednosti, jako je používání pokusného zařízení či provádění statistické analýzy, tak i měkké dovednosti (soft skills), jako je adaptabilita, pozornost k detailu a time management.

Vyberte přibližně 8–10 klíčových dovedností. Buďte struční a konkrétní v jejich popisech a používejte jasný a výstižný jazyk. Vyhněte se obecným termínům a místo toho se zaměřte na poskytování konkrétních příkladů, které demonstrují vaši úroveň dovedností. Pečlivým výběrem a prezentací svých dovedností můžete vytvořit seznam dovedností, který upoutá pozornost náborářů a pomůže vám vyniknout mezi konkurenty.

Příklad:

 • Metodologie výzkumu :
  Odborně způsobilý pro navrhování a provádění výzkumných studií, včetně formulování výzkumných otázek, vývoje protokolů a sběru dat pomocí různých metodologií.

 • Analýza dat :
  Schopnost analyzovat výzkumná data pomocí statistického softwaru, jako je SPSS a Excel, včetně provádění popisných a inferenčních statistických analýz a interpretace výsledků.

 • Laboratorní technika :
  Zkušenosti s prováděním experimentů, manipulací s laboratorním vybavením a dodržováním bezpečnostních protokolů v prostředí výzkumné laboratoře.

 • Vědecké psaní :
  Znalost psaní vědeckých zpráv, výzkumných prací a návrhů grantů, s velkým důrazem na srozumitelnost, přesnost a dodržování citačních stylů.

 • Projektový management :
  Zkušenosti s koordinací a řízením výzkumných projektů, včetně nastavování časových plánů, přidělování zdrojů a zajišťování splnění milníků projektu.

 • Komunikační dovednosti:
  Vynikající schopnost efektivně sdělovat výsledky výzkumu, metodiky a komplexní koncepty odbornému i neodbornému publiku prostřednictvím ústních prezentací, písemných zpráv a vizuálních pomůcek.

 • Řešení problémů :
  Schopnost identifikovat výzkumné výzvy a implementovat inovativní řešení, aplikovat analytické a kritické myšlení k překonání překážek a dosažení výzkumných cílů.

 • Týmová spolupráce :
  Schopnost efektivně pracovat v multidisciplinárních výzkumných týmech, podporovat prostředí pro spolupráci a vytvářet motivaci k dosažení společných cílů.

Doufáme, že vám tento článek poskytl cenné postřehy a rady pro vytvoření efektivního životopisu výzkumníka. Věříme, že vám informace v něm umožní sebevědomě předvést své dovednosti a zkušenosti a otevřít dveře vzrušujícím výzkumným příležitostem. Hodně štěstí na vaší cestě výzkumníka!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis