Jak získat co nejlepší práci jako auditor

V dnešním složitém a dynamickém podnikatelském prostředí má role auditora nepostradatelné místo. Tato profese má mnoho aspektů a zahrnuje širokou škálu činností souvisejících s přezkoumáním, analýzou a hodnocením finančních informací společností a organizací.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Jiří Vzorek
Auditor
777 123 456  
jirivzorek@gmail.com  
www.linkedin.com/in/jiri-vzorek  

Profil:  

Svědomitý a zkušený auditor s více než pětiletou praxí v oblasti auditu a finančního poradenství. Mám silné analytické schopnosti a důkladně se zaměřuji na odhalování potenciálních rizik a nesrovnalostí ve finančních záznamech. Úspěšně jsem vedl týmy, které prováděly komplexní audity pro klienty v různých odvětvích. Umím efektivně komunikovat s klienty a týmy, abych zajistil důvěru a transparentnost v procesu auditu. Mým cílem je poskytovat vysoce kvalitní a spolehlivé služby, které pomáhají klientům dosáhnout souladu s předpisy a posílit jejich finanční integritu.  

Pracovní zkušenosti:  

Interní auditor, Veolia, Praha
2020 - doposud

 • Provádění interních auditů a interní kontroly ve všech společnostech v rámci skupiny Veolia (zejména v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy).  
 • Provádění procesních auditů se zaměřením na analýzu a vyhodnocení stávajících procesů, návrhy změn pro zvýšení efektivity interních procesů a jejich soulad s externími a interními procedurami, identifikaci rizik a monitoring dodržování nastavených kontrolních mechanismů, akční plány vedoucí k odstranění rizik v procesech  
 • Vyhotovování auditních zpráv, prezentací a reportingu.  


Junior Income Auditor, Mandarin Oriental Hotel Group, Praha
2018 - 2020

 • Zajišťování, aby všechny manažerské informace týkající se jídla, nápojů a dalších skladových položek souvisejících s F&B byly přesně kalkulovány a řádně zaznamenány v systému nákupu hotelu.  
 • Úzká spolupráce Food & Beverage Managerem, Executive Chefem a Manažerem nákupu.  
 • Měsíční komplexní kontrola zásob .  
 • Prošetřování odchylek a informování manažera nákupu a finančního ředitele.  
 • Zajišťování, aby všechny ceny v nabídkách a cenících v celém hotelu byly v systému Infogenesis správné.  
 • Zajišťování, aby všechny receptury pro všechny položky nabídky byly zadány do systému řízení zásob.  
 • V nepřítomnosti seniora auditora příjmů přebrání všech povinností auditu příjmů.  


Vzdělání:
 

Titul Ing. v navazujícím magisterském studiu Účetnictví a finanční řízení podniku, Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta financí a účetnictví, Praha

 • Výuka zaměřená na dlouhodobé uplatnění absolventů a podchycení důležitých trendů v dostatečném předstihu.  
 • Specializace Auditing: Získání znalostí a dovednosti z oblasti auditingu, vnitřních kontrolních systémů, finančního a manažerského účetnictví, finančního řízení a daní.  
 • Uznání části úspěšně absolvovaných zkoušek na VŠE při externí certifikaci a v rámci studia složení zkoušek na Komoře auditorů ČR a v mezinárodních certifikacích ACCA a ICAEW.  


Bc. titul ve studijním programu Účetnictví a finanční řízení podniku, Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta financí a účetnictví, Praha

 • Studium účetnictví a financí podniku v ČR  
 • Zaměření na české účetnictví i mezinárodní účetní standardy  


Dovednosti:

 • Analytické dovednosti  :
  Prokázané silné analytické dovednosti pro důkladnou analýzu finančních údajů a odhalení klíčových poznatků.  
 • Vedení týmu :
  Úspěšné vedení týmu při provádění složitých auditů s důrazem na spolupráci a účinnou koordinaci.  
 • Procesní audit a optimalizace :
  Schopnost provádět procesní audity a navrhovat zlepšení pro efektivní interní procesy a dodržování předpisů.  
 • Komunikace  :
  Schopnost komunikovat s klienty a týmy se zaměřením na transparentnost a důvěru během procesu auditu.  
 • Řízení rizik :
  Schopnost posuzovat a řídit rizika ve finančních procesech a zajistit soulad s právními předpisy.  
 • Řešení problémů :
  Schopnost rychle identifikovat problémy, vyvinout účinná řešení a provést nápravná opatření.  
 • Zajišťování souladu právními předpisy :
  Zkušenosti s dodržováním finančních předpisů, norem a směrnic za účelem zajištění právního dodržování ze strany klientů.  
 • Interpretace dat  :
  Znalost interpretace složitých finančních dat a překládání zjištění do praktických pokynů pro klienty a týmy.  
 • Etické zásady :
  Závazek dodržovat nejvyšší etické standardy při zachování neutrality a transparentnosti.  
 • Přístup zaměřený na klienta :
  Schopnost budovat silné vztahy se zákazníky a poskytovat řešení na míru, která zvyšují kvalitu finančních procesů a soulad s právními předpisy.  

Auditor může pracovat v různých oblastech, včetně účetnictví, financí, vnitřní kontroly a řízení rizik. V tomto článku se budeme zabývat klíčovými aspekty auditorské profese a následně poskytneme tipy, jak vytvořit efektivní životopis pro tuto pozici.

Rozmanitost úlohy auditora


životopis audítora

Profese auditora skrývá více rolí, které mohou být vykonávány buď interně uvnitř společnosti, nebo externě jako nezávislá služba pro různé klienty. Externí auditoři se specializují na posuzování finančních záznamů a výkazů organizací, což zajišťuje transparentnost a důvěryhodnost finančního zdraví společnosti. Na druhé straně jsou interní auditoři odpovědni za provádění nezávislých kontrolních procesů a za hodnocení účinnosti interních postupů.

Úloha auditora je vzrušující a dynamická a zahrnuje různé aspekty podnikání. Tato profese není jen o rozebírání čísel, ale spíše o komplexním pohledu na ekonomickou strukturu společnosti. Auditor přebírá více rolí, než se zdá, a otevírá dveře k široké škále možností a specializací. První významný rozměr této profese spočívá v tom, že - jak jsme již zmínili - auditor může pracovat buď interně v rámci struktury společnosti, nebo externě jako nezávislý subjekt sloužící různým klientům.

Tato dualita vytváří dvě odlišné, ale vzájemně propojené roviny. Externí auditoři například hrají klíčovou roli při posuzování finančních záznamů a výkazů organizací, čímž zajišťují transparentnost a důvěryhodnost finančního zdraví společnosti. Jejich práce je zásadní nejen pro investory, ale také pro interní vedení, které strategické směry a kroky zakládá na zjištěních auditu.

Na druhé straně spektra jsou interní auditoři, kteří považují svou roli za základní nástroj k zajištění účinnosti a souladu interních procesů. Jejich hlavním úkolem je provádění nezávislých kontrolních procesů, které zahrnují širokou škálu oblastí, od dodržování vnitřních politik až po identifikaci rizik a zranitelností. Tato forma auditu má výjimečný dopad na zlepšení interních systémů, přispívá k optimalizaci provozu a minimalizuje potenciální chyby.

Klíčové dovednosti a kvalifikace

Navzdory své rozmanitosti role auditora vyžaduje soubor univerzálních dovedností. Analytické myšlení, rychlé rozhodování, pečlivá pozornost k detailu a silné komunikační schopnosti jsou klíčovými atributy, které pomáhají auditorům při plnění jejich povinností.

Dnešní auditoři se navíc musí rychle přizpůsobit novým technologiím a softwaru, které nejen usnadňují auditní procesy, ale také zvyšují jejich účinnost a přesnost.

Úloha auditora obecně přesahuje pouhé číselné hodnocení účetní závěrky. Je to složitý a mnohostranný úkol, který hluboko ovlivňuje fungování organizací a jejich vnímání finančního zdraví. Bez ohledu na to, zda pracuje interně nebo externě, svět auditu otevírá dveře k nekonečnému množství výzev a příležitostí, které pomáhají utvářet současnost a budoucnost podnikání.

Úloha auditora tedy vyžaduje komplexní soubor dovedností a kvalifikací. Auditor by měl mít pevné základy v oblasti účetnictví a financí, mít schopnosti analytického myšlení, věnovat pečlivou pozornost detailům a mít schopnost jasně a účinně sdělovat výsledky své práce.

Kromě toho je nezbytná schopnost pracovat v týmu a v některých případech vést tým. Certifikáty, jako je CPA (Certified Public Accountant) nebo CISA (Certified Information Systems Auditor), jsou často vítány a mohou poskytnout konkurenční výhodu.


životopis audítora

Význam životopisu

Situace, v nichž potřebují auditoři životopis, mohou být různorodé a zahrnovat různé fáze kariéry a profesní cíle. Životopis je klíčovým prvkem, který představuje vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům.

Zde jsou některé příležitosti, kdy může být životopis pro auditora užitečný:

Hledání zaměstnání

Nejběžnější situací, kdy auditor potřebuje životopis, je hledání nové pracovní příležitosti. To může zahrnovat změnu zaměstnavatele, snahu o povýšení nebo vstup na pracovní trh po dokončení studia. V tomto případě představuje životopis váš profesní profil a umožňuje zaměstnavatelům rychle pochopit vaše dovednosti a zkušenosti.

Interní žádosti

Větší společnosti nebo korporace mohou uvádět vnitřně různé pozice nebo projekty, o které se mohou auditoři ucházet. V takovém případě životopis poskytuje základní informace o vaší profesní historii, které lze použít k posouzení vaší vhodnosti pro konkrétní interní příležitost.

Nezávislá praxe

Pokud jste nezávislým auditorem, možná budete potřebovat životopis, abyste své služby prezentovali klientům. Tento životopis by měl zdůrazňovat vaše odborné znalosti, certifikáty a zkušenosti, které posilují vaši důvěryhodnost jako profesionálního auditora.

Žádost o finanční produkty

Pokud plánujete požádat o úvěr nebo hypotéku, finanční instituce mohou požadovat vaše odborné informace, včetně životopisu. To jim umožní analyzovat vaši schopnost splácet a správně spravovat své finanční závazky.

Akademické zájmy

Pokud se rozhodnete pokračovat ve studiu nebo výzkumu v oblasti auditu, může být životopis požadován jako součást vaší žádosti o magisterský nebo doktorský program nebo při hledání stipendií.

Profesionální propojení

Na konferencích, seminářích a odborných setkáních se mohou auditoři setkat s potenciálními klienty, kolegy nebo zaměstnavateli. Pokud máte k dispozici životopis, můžete rychle a profesionálně sdílet informace o sobě a své práci.

Ve všech těchto případech může životopis sloužit jako klíčový nástroj k prezentaci vaší profesní identity a upoutání pozornosti. Jeho příprava a aktualizace jsou proto důležitými kroky pro každého odborníka v oblasti auditu, který chce účinně reprezentovat své dovednosti a úspěchy v této náročné oblasti.


životopis audítora

Uzpůsobte životopis každé příležitosti

Dodržování flexibilního přístupu k vytváření životopisu nelze snad ani dostatečně zdůraznit. Každá situace může vyžadovat zvláštní zaměření a důraz na konkrétní aspekty. To, co funguje při hledání zaměstnání, nemusí být nezbytně vhodné pro interní příležitosti, protože každá situace vrhá naši profesionální identitu a dovednosti do jiného světla.

Při hledání zaměstnání by mohl být prioritou zaměřený důraz na audit finančních záznamů, zatímco dovednosti v oblasti zlepšování procesů a spolupráce v týmu by mohly být klíčové pro interní role. Každý odstín kariérního růstu, každá specializace si opravdu zaslouží jedinečnou a pečlivou prezentaci.

Přizpůsobený životopis signalizuje, že jste pozorní a strategičtí profesionálové, kteří investují do každé příležitosti s ohledem na její konkrétní cíle a potřeby. Takový přístup nejenže ukazuje vaši profesionalitu, ale může také otevřít dveře k novým a vzrušujícím možnostem, které by jinak mohly zůstat nedostatečně zdůrazněny.

Struktura životopisu

Struktura životopisu hraje zásadní roli při prezentaci vašich odborných dovedností, zkušeností a kvalifikací. Pro auditory je dodržování zavedené struktury životopisu obzvláště důležité, protože jim umožňuje jasně a systematicky předávat informace, které jsou relevantní pro jejich obor. Každá část má konkrétní účel a přispívá k celkovému dojmu, který životopis vytváří.

Zde jsou klíčové části životopisu a proč jsou tak důležité:

Záhlaví

V záhlaví jsou základní kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail. Tento oddíl je zásadní, protože umožňuje zaměstnavatelům nebo klientům snadno se s vámi spojit. Současně by mělo záhlaví být navrženo tak, aby upoutalo pozornost svou atraktivitou. Současně ale samozřejmě musí působit seriózně a profesionálně.

Profil

V této sekci by mělo být stručné shrnutí vašich nejdůležitějších dovedností, zkušeností a kvalifikací. Tento odstavec by měl okamžitě upoutat pozornost a poskytnout rychlý přehled toho, co můžete jako auditor nabídnout.

Pracovní zkušenosti

V tomto oddíle by měla být uvedena vaše předchozí pracovní pozice. A další pracovní historie. Uveďte jméno zaměstnavatele, datum začátku a konce práce a popište své povinnosti a úspěchy. Pro auditory je důležité zdůraznit relevantní zkušenosti v oblasti auditu a finančního posouzení.

Vzdělání

V tomto oddíle byste měli uvést podrobnosti o svém formálním vzdělání. Prezentujte názvy škol, tituly a termíny absolvování. Pro auditory je důležité zdůraznit vzdělání v oblastech, jako je účetnictví, finance nebo audit.

Dovednosti

Sekce dovedností by měla obsahovat klíčové dovednosti, které jsou relevantní pro vaši práci auditora. Tyto dovednosti by mohly zahrnovat technické dovednosti v oblasti auditu, znalosti finančních systémů, komunikační schopnosti a certifikace, jako je CPA nebo CISA.

Důvod, proč je důležité dodržovat zavedenou strukturu životopisu, spočívá v tom, že usnadňuje zaměstnavatelům nebo klientům rychlé a účinné posouzení vašeho profesního profilu. Strukturovaný životopis poskytuje rychlý přehled o vašich dovednostech, zkušenostech a kvalifikacích, které mohou být rozhodujícím faktorem při výběru auditora. Udržování organizované struktury vám umožní vyniknout a přesvědčivě prokázat, že jste vhodný pro tuto náročnou a respektovanou profesi.


životopis audítora

Závěrem

Přestože psaní životopisu může být vnímáno jako rutinní úkol, je to klíčový dokument, který může formovat vaši budoucí kariéru auditora. V souvislosti s rostoucí konkurencí na trhu práce je důležité být schopen účinně představit své dovednosti, zkušenosti a profesní přínos. Právě tento dokument se stává klíčovým prvkem, který otevírá dveře k vašim požadovaným pracovním příležitostem.

Začněte vytvořením strukturovaného a zajímavého životopisu. Odborný souhrn na začátku vám umožní zdůraznit nejdůležitější aspekty vaší kvalifikace. Když popisujete své pracovní zkušenosti, nezapomeňte zdůraznit konkrétní projekty a úspěchy, které ukazují vaši hodnotu pro potenciální zaměstnavatele. Oddíl dovedností by měl zahrnovat klíčové dovednosti pro auditorskou profesi, jako je analýza dat, komunikace a řízení rizik.

Když si píšete životopis, nezapomeňte, že potenciální zaměstnavatelé hledají nejen technické dovednosti, ale také schopnost komunikovat, vůdčí schopnosti a etické chování. Uveďte příslušné vzdělání, osvědčení a odbornou přípravu, abyste zdůraznili svůj profesní růst a zapojení do oblasti auditu. Formátování a design jsou stejně důležité jako obsah. Vyberte si čistý a profesionální vzhled, který usnadní čitelnost a uchování důležitých informací.

Nezapomeňte na důkladnou revizi a úpravu, abyste zajistili bezchybný životopis. A konečně, váš životopis by měl odrážet vaši jedinečnou osobnost a profesní identitu. Zajistěte autentičnost a předveďte, co vás jako auditora pohání a jak můžete přispět k rozvoji a růstu organizace, která vás zaměstnává.

Vytvořte svůj životopis s pečlivostí a sebedůvěrou. Je to příležitost odhalit, kdo jste a co můžete přinést světu auditu. Nezapomeňte, že dobře napsaný životopis je prvním krokem k úspěšné a naplňující kariéře v auditu.

Doufáme, že jste v našem článku našli mnoho užitečné inspirace a pomůže vám k sepsání přesně takového životopisu, který vám otevře dveře ve výběrovém řízení na pozici, po které toužíte.

📌 - Tip na závěr:

Vytváření zcela profesionálního CV si můžete výrazně usnadnit, když využijete online dostupné šablony .


🎁 - Další články pro inspiraci:


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis