Životopis ergoterapeuta - jak na to

Ergoterapeut, tedy zdravotnický pracovník specializující se na rehabilitaci a specifickou terapii lidí s velmi různorodými zdravotními problémy, je náročné a záslužné povolání. Smyslem ergoterapeutické profese je především zachování a využívání schopností, které člověk potřebuje pro zvládání běžných denních činností.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Zabývá se jedinci jakéhokoli věku a s velmi různým typem postižení (vč. fyzického, smyslového či mentálního). Ergoterapeut svou prací podporuje maximální zapojení svých pacientů do běžného života a respektuje při tom jejich individuální možnosti i osobnostní rysy.


Ergoterapeut životopis

Pracovní uplatnění v oblasti ergoterapie je velmi široké. Ergoterapeuti mohou pracovat například v nemocnicích, rehabilitačních centrech, speciálních školách či různých zařízeních pro osoby se znevýhodněním.

Pokud chcete získat novou práci jako ergoterapeut, budete potřebovat životopis, kterým přesvědčíte potenciálního zaměstnavatele, že jste pro něj tím pravým. Jak na to, si povíme v tomto článku.

Struktura životopisu v oboru ergoterapie

Nejen v oblasti ergoterapie, ale v jakémkoli pracovním prostředí platí, že životopis musí splňovat určité formální náležitosti. V tomto článku si projdeme základní strukturu CV a hlavní sekce. Těmi jsou Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti.

Vysvětlíme si jejich význam a co do nich patří. Zaměříme se na specifika v případě CV ergoterapeuta. A v neposlední řadě si uvedeme konkrétní příklady, jak mohou jednotlivé sekce vypadat v praxi.

Je jasné, že z životopisu ergoterapeuta musí především být zjevná jako odborná způsobilost. Ergoterapeut provádí zdravotní vyšetření, hodnotí schopnosti klientů (včetně například motoriky či senzorických funkcí), připravuje a realizuje individuální terapeutické plány, poskytuje poradenství v používání různých pomůcek a mnoho dalšího.

Váš životopis musí odrážet, že to vše umíte a jste navíc vybaveni i osobnostními rysy a dalšími důležitými dovednostmi pro výkon tohoto záslužného povolání. Tak se podívejme, jak to prezentovat v jednotlivých sekcích CV.


Ergoterapeut životopis

Záhlaví

Záhlaví je to první, čeho si na životopisu jeho čtenář všimne. Je důležité, aby bylo navrženo atraktivně (a upoutalo pozornost), ale současně působilo profesionálně a seriózně. Pokud si nejste tak docela jistí, jak na to, použijte profesionální šablony , dostupné online. S těmi si snadno vytvoříte nejen dokonalé záhlaví, ale i celý životopis.

Co se týče obsahu, do záhlaví uveďte to nejzákladnější: své jméno, pracovní pozici a kontaktní údaje (telefon a e-mail). Na základě těchto údajů vás může náborový pracovník kontaktovat, tak se ujistěte, že jsou skutečně funkční a jste na nich k zastižení.

A myslete také na to, že by uvedená e-mailová adresa měla působit dostatečně reprezentativně. Pokud tedy běžně používáte třeba osobní e-mail s humornou adresou, zvažte pro účely budování kariéry založení nové schránky.

Profil

Profilová sekce životopisu slouží ke stručnému a výstižnému shrnutí profesního resumé. Ne ale ledajakému. Je to první, co si náborový pracovník přečte. A pokud ho profil neosloví, může to být také to poslední, čemu bude věnovat pozornost. Takže svůj profil napište tak, abyste zaujali. Ideálně konkrétního potenciálního zaměstnavatele.


Ergoterapeut životopis

Takže v profilu zdůrazněte to, co z vás činí ideálního adepta na práci, o kterou stojíte. Vyberte do něj nejpřesvědčivější aspekty své profesní kariéry, jako třeba délku praxe, pokud je reprezentativní. Přidejte své nejsilnější stránky. Uvést můžete také, kam se právě chcete ve své kariéře posunout a proč.

Profil by neměl být příliš dlouhý. Obvyklý rozsah je jeden odstavec o 3 - 5 větách. Nebuďte zbytečně skromní, ale buďte autentičtí. Přimějte čtenáře, aby se po přečtení profilu zajímal o zbytek vašeho životopisu.

Příklad:
Zkušený ergoterapeut s více než 10 lety praxe na různých pracovištích (včetně nemocnice, rehabilitačního centra a zařízení pro péči o seniory). Při práci využívám své v oboru nadstandardní vzdělání a osobní přístup ke klientům. Péče o klienty je pro mě životním posláním. Rád bych své znalosti a zkušenosti využil při práci ve speciální škole, abych mohl více pracovat s dětmi.

Pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti jsou velmi důležitou sekcí. Ukazují náboráři, co už máte po pracovní stránce za sebou. Důležitá pro něj není jen délka vaší praxe, ale samozřejmě také její konkrétní podoba. Pro přehlednost uvádějte svou pracovní historii v obráceném chronologickém pořadí (tedy od těch nejnovějších pracovních zkušeností ke starším) a uveďte pozici, zaměstnavatele, místo a období zaměstnání.

Pod tuto hlavičku patří popis vaší pracovní náplně. Nemusíte se ale omezovat jen na to nejzákladnější. Podejte každou svou pracovní zkušenost tak, aby bylo vidět, jak pomohla zvýšit vaši kvalifikaci. Popište své největší úspěchy, zmiňte nejnáročnější a nejzodpovědnější úkony, které jste prováděli. Nebo třeba speciální postupy, které jste použili a mohly by náboráře zaujmout.

Ergoterapeut životopis

Příklad:
Ergoterapeut, Nemocnice Šumperk, Šumperk
Únor 2020 - doposud
 • Péče o pacienty s potřebou akutní rehabilitace (především pacienti po ortopedických zákrocích, náhradách kloubů, poúrazové stavy a neurologická onemocnění).
 • Poskytování intenzivní, vícefázové, každodenní rehabilitační léčby k obnově ztracených schopností a funkcí.
 • Koncipování a realizace rehabilitační péče s cílem co nejrychlejšího návratu do běžného života.
 • Spolupráce na projektu Pacientská cesta – unikátním ortopedickému projektu pro pacienty po TEP nosných kloubů.
Ergoterapeut, SAREMA LIBEREC s.r.o., Liberec
Březen 2018 - leden 2020
 • Komplexní rehabilitační práce s neurologickými pacienty (od 2 do 60+ let)
 • Realizace neurorehabilitačních programů pro klienty s neurologickým postižením (mimo jiné po mozkové mrtvici, v důsledku dětské mozkové obrny, vývojového opoždění a traumatického poranění mozku).
 • V rámci organizace absolvování pravidelných školení k osvojení nejnovějších poznatků a postupů v oboru rehabilitace neurologických pacientů.
 • V roce 2019 ocenění Zaměstnanec měsíce (na základě zpětné vazby od klientů)

Vzdělání

Příslušné vzdělání je pro ergoterapeuta nezbytné. Potřebujete odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění – dokončené vzdělání v oboru ergoterapie. Své vzdělání uvádějte opět v obráceném chronologickém pořadí a kromě toho základního nezapomeňte uvést cokoli, čím jste si dále v průběhu kariéry zvyšovali svou odbornou způsobilost.

Uveďte školení, workshopy, semináře, certifikace. Prostě veškerou aktivitu pro váš profesní rozvoj. Ukažte, že vnímáte vzdělávání ve svém oboru jako kontinuální aktivitu a neustále usilujete o to, abyste byli maximálně kvalifikovaní.

Příklad:
Mgr. titul v oboru Ergoterapie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
2015 - 2018
 • Studium koncipováno tak, aby splňovalo požadavky mezinárodních organizací pro tento obor (Word Federation of Occupational therapist) - tedy možnost uplatnění absolventů nejen ve státech Evropské unie, ale i celého světa.
 • Během studia prolínání teoretické a praktické výuky (přednášky, semináře, cvičení, stáže, práce s pacienty).
 • Praxe na pracovištích různého typu (včetně nemocnic, zařízení pro seniory, speciálních škol a terapeutických center).
 • Přednášky zahraničních lektorů (v anglickém jazyce).
Další vzdělávání
 • Workshop NRX Strap v rámci konference ČAE (České Asociace Ergoterapeutů), 2023 - Seznámení s inovativním ortotickým systémem
 • Účast na konferenci Neuroreha 2023
 • Účast na webináři COTEC (Occupational Therapists helping fight Loneliness), 2022 - v anglickém jazyce
 • Účast na webináři ČAE: Sociální rehabilitace v praxi: asistivní technologie a podporované zaměstnávání, 2021

Dovednosti

Ergoterapeut ke své práci potřebuje širokou paletu odborných dovedností. Ale také dovednosti z ranku tzv. "soft skills", tedy takových, které mu umožňují efektivně interagovat s dalšími lidmi. Na různých konkrétních pracovních pozicích se mohou potřebné dovednosti trochu lišit.


Ergoterapeut životopis

Tuto sekci CV proto vždy pište s konkrétní příležitostí, o kterou se zrovna ucházíte, na mysli. Uveďte maximálně 10 svých hlavních dovedností a jejich stručný a výstižný popis.

Příklad:
 • Provádění komplexního hodnocení schopností klientů, diagnostiky individuálních potřeb a problémů
 • Vytváření a realizace terapeutických plánů a cvičení
 • Efektivní komunikace s klienty, rodinami i dalšími zdravotnickými pracovníky
 • Používání hry jako terapeutického nástroje při rehabilitační práci s dětmi
 • Práce s neurologickými pacienty formou cvičebních programů zaměřených na zlepšení motorických funkcí, koordinace, síly a rovnováhy
 • Provádění kognitivní rehabilitace u neurologických pacientů
 • Empatie a schopnost porozumění citům pacientů, vytvoření důvěry
 • Skvělé komunikační dovednosti, včetně aktivního naslouchání a schopnosti jasného, jednoduchého formulování složitých aspektů terapeutického plánu
 • Flexibilita, přizpůsobivost, rychlá adaptace na nové pracovní podmínky
 • Ochota dosahovat neustálého profesního rozvoje, zvyšování kvalifikace a sledování nejnovějších trendů v oblasti ergoterapie

Závěrečné tipy

Nyní již víte, jak sestavit své profesní resumé. Ale pokud usilujete o tu nejlepší možnou pracovní pozici, budete se nejspíš muset utkat s větším množstvím dalších uchazečů. V závěru tohoto článku vám proto přinášíme několik praktických tipů, které vám mohou pomoci vyniknout.

V čem se často chybuje? Na co byste neměli zapomínat? A co můžete ke svému CV dodat navíc, abyste zvýšili své šance na získání vašeho vysněného zaměstnání? To vše se dočtete v pokračování našeho článku.

Připojte motivační dopis

Přístup ergoterapeuta k jeho práci je důležitý. Pracuje s lidmi v náročných životních situacích. Vaše motivace je proto velmi důležitá. Více prostoru k tomu, abyste se o ní rozepsali, vám dává motivační dopis. Ten je mnohdy dokonce povinnou součástí výběrového řízení. Ale i pokud není, můžete ho připojit z vlastní iniciativy. Tím získáte cenné body navíc, protože ukazujete hloubku svého zájmu.


Ergoterapeut životopis

Motivační dopis (o rozsahu do jedné strany) rozhodně vždy musí být vytvořený na míru konkrétní příležitosti. Sdělujete v něm potenciálnímu zaměstnavateli, proč chcete pracovat právě pro něj. A uvádíte argumenty, kterými ho chcete přesvědčit, že jste pro danou práci ideálním kandidátem.

Příklad:
Za svou dosavadní přes 10 let dlouhou praxi jsem nabyl velmi rozmanité zkušenosti. Pracoval jsem v různých prostředích (nemocnice, rehabilitační kliniky) a s pacienty s odlišnými problémy (mimo jiné neurologičtí pacienti, pacienti s akutní potřebou rehabilitace po ortopedických zákrocích) i z různých věkových skupin (od nejmenších dětí po seniory).

Rád bych zužitkoval své zkušenosti, neustále zdokonalované vzdělání v oboru a empatický přístup k pacientům při práci s dětmi. Mám zkušenosti s využíváním hry jako terapeutického nástroje a prací s celou rodinou dětských pacientů. Tyto zkušenosti pro mě byly velmi obohacující a rád bych se profesně rozvíjel tímto směrem.

Vaše terapeutické centrum mě zaujalo svým moderním vybavením, proaktivním přístupem k novým trendům a v neposlední řadě bohatými možnostmi dalšího vzdělávání. Věřím, že bych byl vašemu týmu přínosem, zejména díky svým zkušenostem s prací s dětskými pacienty a špičkovému vzdělání v oboru.

Přidejte reference

Reference, tedy svědectví vašich předchozích zaměstnavatelů či klientů, zvyšují autenticitu vašeho životopisu. Mohou potvrdit vaše dovednosti, kvalifikaci i skvělý přístup k práci. K životopisu je můžete přidat rovnou, nebo uvést, že jsou k dispozici na vyžádání. Každopádně je ale mějte připravené.

Uveďte jméno, pozici a kontaktní údaje svých referencí. Dávejte si při tom pozor, abyste měli jejich souhlas a aby kontaktní údaje vždy byly aktuální. Reference vybírejte s ohledem na relevanci pro danou příležitost, význam kontaktních osob a v neposlední řadě se vždy ujistěte, že vám skutečně poskytnou takové doporučení, jaké potřebujete.

Nepodceňte závěrečnou kontrolu

Mnoho lidí chybuje v tom, že si nedávají dostatečný pozor, aby byl jejich životopis (včetně všech případných příloh) zcela bezchybný. Zbytečně tak snižují celkový dojem, a tím i své šance ve výběrovém řízení. Neudělejte stejnou chybu!


Ergoterapeut životopis

Před odesláním si vše důkladně zkontrolujte. Jsou všechny informace aktuální? Nechybí nic důležitého? A v neposlední řadě: nemáte ve svém CV překlepy a pravopisné chyby? Pokud si nejste svým pravopisem tak docela jistí, požádejte o kontrolu někoho dalšího. Můžete využít i služeb profesionálního korektora. Tak budete mít naprostou jistou, že je vaše profesní resumé bez jediné chybičky.

Připravte se na pohovor

Pokud vám váš životopis zajistí postup do dalšího kola výběrového řízení, pravděpodobně vás čeká osobní schůzka s potenciálním zaměstnavatelem nebo jeho pracovníkem náboru. Na pohovor je potřeba se dobře připravit. Tady už nebudete mít prostor na opravy.

Připravte se, že vám budou kladeny dotazy týkající se vašeho životopisu. Můžete být tázání, proč chcete změnit práci nebo jak byste přistupovali k té nové. Je dobré mít předem připravené odpovědi, abyste odpovídali pohotově a co nejefektivněji.

Příklady některých častých otázek na pohovoru:

 • Co vás motivovalo k volbě profese ergoterapeuta?
 • S jakými typy klientů máte zkušenosti?
 • Popište příklad konkrétní úspěšné péče o klienta.
 • Jak přistupujte k práci s dětskými pacienty?
 • Proč chcete pracovat zrovna u nás?
 • Jakým způsobem udržujte své znalosti a dovednosti, aby byly neustále aktuální?
 • Jak se vyrovnáváte s pracovním stresem?
 • Setkali jste se při své práci s nějakým nečekaným problém - a jak jste situaci řešili?
 • Jakým směrem chcete dále směřovat svou kariéru?
 • Co pro vás práce ergoterapeuta znamená?

V neposlední řadě je samozřejmě důležité přijít na pohovor včas a s tím správným přístupem. Měli byste působit sympaticky, otevřeně, ale současně profesionálně. Vyzařovat sebevědomí, ale ne aroganci. Neberte pohovor jako nějakou "nepřátelskou zkoušku", ale jako rozhovor se společným cílem - zjistit, jestli je pro vás daná pracovní příležitost tím pravým.

Držíme vám palce v úsilí získat novou, skvělou práci. Snad vám náš článek pomůže k úspěchu!


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá