Životopis sociálního pracovníka - jak na to

Práce v sociálních službách je ušlechtilá, důležitá a velmi náročná. Sociální pracovník poskytuje pomoc a podporu lidem v náročných životních situacích velmi různého charakteru. Musí být schopen zhodnotit jejich potřeby, naplánovat a zrealizovat potřebné intervence, poskytovat poradenství a emocionální podporu a mnoho dalšího.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Nároky na práci v sociálních službách jsou vysoké. Kromě důležitých osobnostních charakteristik, jako je vysoká míra empatie a psychické odolnosti, musí být sociální pracovník schopen také řešit problémy, koordinovat služby nebo rychle reagovat na neočekávané situace.

Pokud chcete pracovat v sociálních službách, musíte svého potenciálního zaměstnavatele přesvědčit o tom, že tuto náročnou práci zvládnete. Pojďme se společně podívat na to, jak by měl vypadat váš životopis.socialni pracovnik zivotopis

Struktura životopisu

Životopis je dokument, který musí splňovat určité náležitosti. Je důležité dodržovat standardní strukturu, abyste nevynechali nic důležitého a potenciální zaměstnavatel nebo náborář snadno z vašeho CV získal všechny důležité informace.

Společně si projedeme jednotlivé sekce životopisu, popíšeme si je a povíme si, co je v nich důležité pro pozici sociálního pracovníka. Podíváme se také na vhodné příklady, jak může text v sekcích vypadat konkrétně.

Záhlaví

Záhlaví je horní část vašeho životopisu, na kterou padne oko čtenáře jako první. Mělo by být jednoduché, ale současně výrazné. V záhlaví uvedete své jméno, pozici a kontaktní údaje - e-mail a telefonní číslo. Můžete zde doplnit také odkaz na svůj profil na LinkedIn, pokud ho máte a je dostatečně reprezentativní pro pozici sociálního pracovníka.

🎁Super tip: Pomozte si profesionálními šablonami.Nejen dokonalé záhlaví, ale celý profesionálně vypadající životopis si můžete snadno připravit s pomocí online dostupných profesionálních šablon.

Profil

Profil je krátký odstavec, ve kterém stručně a výstižně shrnete, kdo jste a co dokážete. Zaměřte se v něm na své dovednosti, zkušenosti a silné stránky v oblasti sociální práce. Nebuďte skromní, ale zůstaňte upřímní a autentičtí. To je důležité vždy, ale zejména sociální pracovník musí prokázat, že je silnou osobností s kvalitním charakterem. Protože práce s lidmi, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, není pro každého.

Příklad:
Oddaná sociální pracovnice s více než 5 lety zkušeností v různých zařízeních a institucích (sociální služby a neziskový sektor). Pracovala jsem s velmi různými skupinami klientů - od seniorů, přes osoby se závislostmi až po děti a mládež. Mám silné organizační dovednosti, vysoký stupeň empatie a zvládám komunikaci na všech úrovních své práce. Orientuji se v sociální a související právní problematice. Kladu vždy důraz na důvěru a zachování důstojnosti svých klientů.


socialni pracovnik zivotopis

Pracovní zkušenosti

Předchozí pracovní zkušenosti jsou pro sociálního pracovníka nesmírně důležité. Práce s různými skupinami klientů je specifická a potenciální zaměstnavatel bude chtít mít jistotu, že jeho nový pracovník bude poskytovat potřebné služby přesně tak, jak je potřeba.

Své pracovní zkušenosti uveďte v životopise v obráceném chronologickém pořadí, tedy nejprve ty nejnovější. Uveďte zaměstnavatele, dobu, kdy jste pro něj pracovali, a popis své pracovní činnosti. Je dobré zdůraznit nejrelevantnější zkušenosti a vaše pracovní úspěchy.

Příklad:
Sociální pracovník, TyfloCentrum Plzeň o.p.s, Plzeň
Leden 2020 - Březen 2023
 • Ambulantní i terénní sociální práce s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob.
 • Sociálně aktivizační služby (včetně účasti na vzdělávací činnosti, socioterapeutických činnostech a volnočasových aktivitách pro klienty).
 • Odborné sociální poradenství (mimo jiné: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, asistence při vyřizování běžných záležitostí a poradenství při hledání zaměstnání).
Odborný kontaktní pracovník, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponton, z.s., Plzeň
Leden 2017 - Prosinec 2019
 • Podílení se na plánování a realizaci programu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
 • Samostatné zajišťování aktivní kontaktní sociální práce s uživateli služeb.
 • Příprava a realizace výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pro uživatele služeb.
 • Vedení a aktualizace individuálních plánů rozvoje uživatelů služeb a průběžné konzultace s ostatními pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.


socialni pracovnik zivotopis

Vzdělání

Vhodné vzdělání je pro sociálního pracovníka důležité, přičemž se jeho význam může velmi lišit u různých konkrétních pozic. Sociální pracovníci mohou pracovat s velmi různorodou klientelou a ve značně odlišných prostředích a sektorech. Vždy proto mějte na mysli, na jakou konkrétní pozici se hlásíte, a zvažte, zda máte pro ni potřebné vzdělání. Mnoho pracovních míst bude vyžadovat velmi konkrétní vzdělání.

Uveďte i jakékoli další relevantní vzdělání, nemusíte se omezovat pouze na absolvované vysoké či vyšší odborné školy. Uveďte i jakékoli další relevantní odborné dovednosti a kvalifikace získané prostřednictvím různých kurzů, školení a podobně. Může se jednat například o kurzy zaměřené na specifická témata v oblasti sociální práce (práce s dětmi a mládeží, s rodinami, s lidmi se zdravotním postižením atp.), školení v oblasti různých metod a technik sociální práce (např. kognitivně-behaviorální terapie, řešení krizí, systémové intervence, mediace a další) nebo trénink rozvíjející sociálních dovednosti (jako je komunikace, empatie či týmová spolupráce).

Příklad:
Diplomovaný specialista (DiS.), obor Sociální práce, Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha

2015 - 2016

 • Systematická příprava pro práci v širokém spektru institucí a organizací, které nabízejí sociální služby.
 • Důraz na získání praktických dovedností potřebných pro profesionální sociální práci.
 • V rámci studia absolvována praxe v Denním stacionáři pro děti s kombinovanými vadami Paprsek.
 • Hlavní předměty studia: Sociální politika, Metody sociální práce, Speciální pedagogika, Právo, Sociální zabezpečení, Sociální patologie.
Další vzdělání:
 • Akreditovaný kurz Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
 • Odborný webinář Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
 • Workshop Efektivní komunikace pro pracovníky v sociálních službách
 • Workshop Individuální plánování v praxi pečovatelských služeb

Dovednosti

Práce v oblasti sociálních služeb je náročná a sociální pracovník musí mít celou řadou různých dovedností, aby ji mohl dlouhodobě zvládat skutečně kvalitně a současně neutrpěl tzv. "syndromem vyhoření".

Ve svém životopise uveďte jak specifické odborné dovednosti, tak také vaše lidské a mezilidské vlastnosti. Mějte přitom na mysli, na jakou konkrétní pozici se hlásíte, a zvažte, jaké dovednosti tam budou nejvíce relevantní. Bude například rozdíl, jestli se pozice týká práce s dětmi, nebo je to třeba práce na sociálním začlenění a resocializaci osob po výkonu trestu. Buďte upřímní, ale nenechte se omezovat přehnanou skromností.

Příklad:
Specifické odborné dovednosti:
 • Individuální a skupinová intervence pro závislé osoby
 • Komunitní práce v sociálně odloučených lokalitách
 • Znalost krizové intervence
 • Psychosociální výcvik
 • Management sociálních služeb
Lidské a mezilidské dovednosti:
 • Vysoká míra empatie
 • Psychická odolnost
 • Vynikající komunikační dovednosti (vč. aktivního naslouchání)
 • Silné morální cítění, vysoké osobní etické standardy
 • Týmový duch

Tipy a na co si dát pozor

Buďte konkrétní

Z vašeho životopisu by mělo být jasné, co dokážete. Je dobré zdůraznit konkrétní zkušenosti a připojit k nim své reálné úspěchy. Místo toho, abyste své pracovní zkušenosti jen obecně popisovali, poukažte na konkrétní činnosti, které jste prováděli a jak jste si v tom vedli. Například, místo: "Mám zkušenosti s prací s klienty s různými potřebami" můžete napsat: "Poskytoval jsem terénní krizovou intervenci klientům se závislostmi a dosáhl jsem ve vysoké míře jejich začlenění do ambulantního adiktologického programu."

Ukažte svůj rozvoj

Zahrňte do svého životopisu vše, co ukazuje, že neustále pracujete na tom, abyste byli co nejlepším odborníkem. Práce na pozici sociálního pracovníka může občas hrozit profesním ustrnutím, ztrátou elánu. Ukažte, že to není váš případ! Zmiňte všechna dobrovolná školení a kurzy, které jste absolvovali. Prokazuje to, že se neustále snažíte rozvíjet a aktualizovat své dovednosti a znalosti.

Buďte trochu osobní

Osobnost sociálního pracovníka je nesmírně důležitá. Nebojte se vhodně svůj životopis obohatit o svůj přístup k práci, zmiňte své hodnoty a filozofii. Napište, co vás k práci s dětmi nebo jiné sociální práci motivuje. Případně uveďte, proč byste rádi pracovali zrovna na té konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.

Připojte reference

Životopis velmi obohatí, když připojíte reference od lidí, kterým jste poskytovali sociální služby. Mohou to být předchozí zaměstnavatelé, kolegové nebo případně i klienti, se kterými jste dosáhli značných úspěchů. Samozřejmě si nejprve vyžádejte jejich svolení a ujistěte se, že vám poskytnou takové doporučení, jaké potřebujete. Možností je také do životopisu zahrnout jen zmínku, že reference dodáte na vyžádání.

Nezanedbejte závěrečnou kontrolu

Než svůj životopis pošlete "do světa", pořádně si ho zkontrolujte. Nechybí v něm něco? Nejsou v něm pravopisné chyby nebo překlepy? Nedokonalé CV snižuje profesionální dojem a to by byla škoda. Pokud si nejste úplně jistí, klidně požádejte o kontrolu někoho ze svého okolí, kdo je pozorný k detailům a dobře ovládá český jazyk. Nebo zvažte rovnou spolupráci s profesionálním korektorem.

Ukažte se

Životopis s fotografií dostává lidskou tvář. Připojení vašeho portrétu není povinné, ale vzhledem k tomu, že je osobnost sociálního pracovníka pro jeho povolání důležitá, zvažte to. Nemůže to ale být jakákoli fotografie. Musí působit seriózně a profesionálně a současně byste na ní měli vypadat jako sympatická a přitom silná osobnost. Pořízení takového snímku není snadný úkol, zvažte proto spolupráci s profesionálním fotografem. Taková investice se vám vyplatí.

Představte své další zájmy

Zejména pokud jste začínajícím sociálním pracovníkem, a nemáte tak toho tolik co prezentovat v sekci zkušeností, můžete svůj životopis rozšířit o vaše další zájmy. Samozřejmě takové, které jsou relevantní pro sociální práci a ideálně pro konkrétní pozici, o kterou se zrovna ucházíte. Pokud jste například na střední škole jako brigádu zvolili práci v Pečovatelské službě pro seniory a realizovali pro ně nákupy a drobné pochůzky, neváhejte to zmínit ve svém životopise. Také vaše osobní zkušenosti mohou být relevantní. Pokud jste třeba pečovali o rodinného příslušníka se zvláštními potřebami (například babičku, jejíž zdravotní stav vyžadoval speciální péči a pomoc okolí), můžete se o tom ve svém CV také zmínit.

Připojte motivační dopis

Někdy to zaměstnavatelé dokonce vyžadují, jindy to může být vaše vlastní iniciativa. Připojení motivačního dopisu k životopisu vám dává prostor více se rozepsat o tom, proč usilujete právě o tuto konkrétní pozici, co z vás dělá ideálního adepta a co všechno můžete zaměstnavateli přinést za hodnoty. Samotný fakt, že jste si dali práci s motivačním dopisem, pak ukazuje, že vám na získání práce opravdu záleží. Samozřejmě musí váš motivační dopis působit profesionálně, být výstižný, ale stručný, a neobsahovat žádné překlepy nebo pravopisné chyby.


socialni pracovnik zivotopis

Závěrečné shrnutí

Příprava životopisu je pro sociálního pracovníka klíčovým krokem při hledání zaměstnání. Správně napsaný životopis vám může otevřít dveře k zajímavým pracovním příležitostem a poskytnout výhodu oproti konkurenci ostatních uchazečů. Je důležité, aby odrážel vaše profesionální a etické hodnoty, které jsou klíčové pro sociální práci.

Nevynechte žádnou z důležitých sekcí vašeho životopisu. Nesmí mu chybět záhlaví, profil, informace o vzdělání a pracovních zkušenostech, ani sekce, ve které popíšete své dovednosti. Nevynechte při tom tzv. "soft skills", protože sociální pracovník pracuje s lidmi - a to mnohdy s takovými, s nimiž je komunikace a spolupráce velmi náročná.

Věnujte pozornost také formátování. Váš životopis by měl být přehledný, strukturovaný a snadno čitelný. Použijte vhodný font, který působí profesionálně. Zvolte formátování, které zachová přehlednost a čitelnost a současně vám umožní dodržet obvykle preferovaný rozsah - tedy jednu stranu.

A v neposlední řadě mějte na mysli, že životopis sociálního pracovníka musí být autentický a upřímný. Morální kredit pro pomáhající a sociální práci s dětmi a dospělými je nesmírně důležitý. Proto byste i v životopise měli prezentovat své dovednosti, zkušenosti a hodnoty s důvěryhodností a uvádět pouze pravdivé informace. Vyhněte se nadměrnému zveličování či nepřesnostem, které by mohly být později odhaleny během procesu přijímacího řízení.

🎁 Bonusový tip na závěr:

Nezapomeňte, že příprava životopisu je pouze prvním krokem na cestě k získání zaměstnání v oboru sociální práce. I když bude vaše CV dokonalé, stále na vás čeká několik dalších kroků, než získáte svou vysněnou práci. Nepodceňujte význam osobního setkání s potenciálním zaměstnavatelem. Během pohovoru budete mít možnost dále prezentovat své dovednosti, zkušenosti a motivaci a ukázat, že jste tím nejlepším kandidátem pro dané pracovní místo.

Je důležité být připraven na otázky, které se týkají vašeho životopisu nebo práce, o kterou se ucházíte. Musíte být připraveni podat další informace o svých zkušenostech a dovednostech. Zjistěte si před pohovorem co nejvíce informací o potenciálním zaměstnavateli, jeho činnosti a specificích služeb, které poskytuje.

Sociální práce je důležitá a obohacující. Umožní vám pomáhat těm, kdo to nejvíce potřebují. Neztrácejte proto naději, pokud vám bude trvání prvního nebo dalšího pracovního místa trvat déle. To, co děláte, má smysl a je to velmi potřebné. A s kvalitním životopisem a odhodlaným přístupem k hledání zaměstnání dokáže dříve nebo později každý sociální najít práci, která odpovídá jeho dovednostem, zkušenostem a zájmům.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá