Úloha životopisu v kariéře event managera

Pokud chcete být event managerem či po česku "správcem událostí", životopis bude důležitým nástrojem ve vaší kariéře. V tomto článku se zaměříme na práci "správce událostí", jaké má příležitosti budovat svou kariéru a především, jak v tom může pomoci skutečně mistrně sestavený životopis. Event manažeři (někdy také nazývání manažeři akcí či událostí) mají velmi zajímavé a rozmanité povolání. Pojďme se společně podívat na to, jak organizace eventů, jako jsou kulturní, sportovní, obchodní či jiné události může být úspěšnou kariérou.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Karel Vzorek
Event manager
telefonní číslo: 777 123 456
e-mail:   karelvzorek@gmail.com  
www.linkedin.com/in/karel-vzorek  Z

kušený eventový manažer s osvědčenou praxí při komplexní realizaci široké škály úspěšných akcí. Při své práci dokážu kombinovat kreativitu, logistickou přesnost a efektivní komunikaci, abych dosáhl cílů eventu. Mám vynikající schopnosti při spolupráci s rozmanitými realizačními týmy, efektivně řídím rozpočty a vždy zajistím hladký průběh akcí. Důraz kladu na splnění očekávání klienta a nezapomínám na provázání s účinnou marketingovou komunikací. Nyní hledám výzvu v podobě realizace mezinárodních akcí velkého rozsahu.  

Pracovní zkušenosti:

Nezávislý event manager (OSVČ), Česká republika
2020 - doposud

 • Úspěšně řízení portfolia různých akcí, od firemních seminářů po kulturní festivaly (např. Venkov-fest 2020 s více než 20 tisíci účastníky, Výroční konference řetězce Hilton v Praze 2021 se zastoupením z 10 zemí, podíl na organizace Work Expo 2022 v Praze s více než 200 tisíci účastníky ve třech dnech)  
 • Využívání silných vyjednávacích schopností k navázání partnerství s místy, prodejci a poskytovateli zábavy  
 • Optimalizace nákladů při poskytování vysoce kvalitních služeb  
 • Vedení komplexního plánování a realizací akcí, od konceptualizace a koordinace logistiky až po řízení na místě a hodnocení po akci  
 • Implementace efektivních strategií propagace akcí, využívání sociálních médií, e-mailových kampaní a cíleného oslovení, za účelem maximalizace účasti a viditelnost akcí  
 • Úzká spolupráce s klienty, důkladné pochopení jejich cílů a transformace vizí do bezproblémových, zajímavých zážitků, překračujících očekávání.  


Cluster Meeting & Events Planning Manager, Hilton Praha
2018 - 2020

 • Vedení a řízení oddělení plánování setkání a akcí k aktivnímu zajištění hladkého provozu zákazníků a jejich eventů a maximalizaci příjmů  
 • Častá komunikace se zákazníky a hosty, ke zjišťování jejich potřeb a rozvoji vztahů, a tím získávání opakovaných a rozšířených obchodů  
 • Maximalizace příležitostí pro příjmy skupiny, konferencí a událostí  
 • Přezkum obchodních plánů, identifikace mezer a zajištění proaktivního úsilí o naplnění kapacity a splnění stanovených cílů  
 • Přispívání k prodejní strategii hotelu a řízení dodržování této strategie oddělením  
 • Průběžné analýzy konkurenčního trhu a zavádění přístupů k zajištění toho, aby hotel zůstal na předním místě na místním trhu  
 • Zajišťování, aby se členové týmu pro plánování schůzek a událostí (M&E) efektivně rozvíjeli a vytvářeli kulturu vysoce kvalitních standardů pro budování vztahů, zákaznické služby, prodejní techniky a zpracování smluv  
 • Řízení a rozvoj týmu pro plánování schůzek a událostí (M&E) s cílem zajistit efektivní kariérní postup a nástup v rámci hotelové společnosti  
 • Organizace propagační činnosti hotelu  


Head Of Office Management/Event Manager, BTL Medical & Healthcare Technologies, Praha
2016 - 2018

 • Event manager se zodpovědností za vedení recepce  
 • Jednání a komunikace s dodavateli služeb  
 • Zajištění administrativní podpory a komunikace s týmy napříč celou společností  
 • Organizování a koordinace firemních teambuildingů a jiných akcí  


Vzdělání:

Absolvent 2letého magisterského programu Master Strategic Events Management v zahraničí,
Breda University of Applied Sciences, Nizozemí 2016

 • Studijní program, pod profesionálním týmem lektorů nabízející pohled na strategii, odpovědnost, design zkušeností, analýzu a marketing, řízení zúčastněných stran, inovace a strategické vytváření hodnoty v event managementu  


Bc. titul z oboru Ekonomika a management podniku,
AMBIS vysoká škola, a.s. , Praha 2014

 • Osvojení dovedností řídit všechny součásti firmy, komunikovat s podřízenými, partnery i klienty  
 • Zaměření na rétorické i prezentační schopnosti před malým i velkým publikem, práci v týmu a motivaci a řízení lidí  
 • V rámci studia kurz Event management, poskytující teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kongresového průmyslu potřebné při organizování nejrůznějších kongresů, konferencí, sportovních a jiných akcí. Obsahem kurzu mimo jiné: marketingový plán a možnosti tvorby nabídky a cenové kalkulace, finančního rozpočtu a návrhu sponzoringu na kongresové a konferenční akce  


Dovednosti:

 • Plánování a koordinace akcí  :
  Prokázaná odbornost v pečlivém plánování a realizací různých akcí, se zajištěním bezchybné logistiky, spokojenosti účastníků a hladkého průběhu.  
 • Správa rozpočtu  :
  Vysoká dovednost efektivně přidělovat zdroje, spravovat rozpočty na různé akce a optimalizovat náklady, aniž by byla ohrožena kvalita akce.  
 • Obchodní jednání a řízení dodavatelů :
  Nadstandardní schopnost navazovat a udržovat vztahy s prodejci, jednat o smlouvách a zajistit včasné poskytování služeb, aby byly splněny požadavky na události.  
 • Kreativní konceptualizace :
  Dovednost vytvářet inovativní koncepty událostí, které zaujmou účastníky, budou v souladu s cíli klienta a vyústí v nezapomenutelné a zajímavé zážitky.  
 • Účinná komunikace  :
  Silné komunikační dovednosti pro navazování kontaktů se zákazníky, dodavateli a mezifunkčními týmy, zajišťující jasné očekávání, zjednodušenou koordinaci a úspěšné výsledky akce.  
 • Vedení týmu  :
  Zkušenost s vedením a motivací mezifunkčních týmů na akci, podporou spolupráce a zajišťováním efektivních pracovních postupů pro dosažení cílů akce.  
 • Řešení problémů  :
  Proaktivní při identifikaci a řešení problémů, které vznikají během plánování a provádění akce, zajišťování hladkého provozu a udržování kvality akce.  
 • Marketing a propagace  :
  Schopnost vytvářet (a podílet se na implementaci) strategie propagace akcí, využívat sociální média, e-mailové kampaně a cílený dosah na maximalizaci viditelnosti a účasti na akcích.  
 • Budování vztahů  :
  Schopnost kultivovat silné vztahy se zákazníky, zúčastněnými stranami a partnery, rozumět jejich potřebám a přeměňovat vize na úspěšné zážitky z akce.  
 • Adaptabilita  :
  Schopnost práce a rozvoje v dynamickém prostředí, rychlé přizpůsobování strategií, aby vyhovovaly měnícím se požadavkům na události, preferencím klientů a tržním trendům.  

Úloha eventa managera a kariérní příležitosti

Profese manažera akcí je klíčovým aspektem organizace a provádění různých akcí, od firemních setkání a konferencí až po kulturní festivaly a svatební oslavy. Jeho úkolem je koordinovat a dohlížet na všechny prvky, které vedou k nezapomenutelným zážitkům pro účastníky. Tato pozice vyžaduje kombinaci kreativity, organizačních schopností a efektivní komunikace s zúčastněnými stranami.

Event manager má širokou škálu kariérních možností. Může pracovat pro eventové agentury, firemní subjekty, neziskové organizace nebo dokonce založit vlastní podnikání v oblasti event managementu. Spektrum je rozsáhlé a umožňuje individualizované zaměření na základě zájmů a dovedností. Event manageři se mohou specializovat na různé typy událostí, včetně firemních eventů, kulturních akcí, výstav, svateb a mnoho dalších.


správcem událostí životopis

Úloha manažera události tedy slouží jako zásadní základní kámen při organizaci a provádění širokého spektra událostí. Tyto události sahají od společenských setkání a konferencí po pohlcující svět kulturních festivalů a radostných svatebních oslav. Jádrem této profese je zodpovědnost za pečlivou koordinaci a dohled nad všemi složitými komponenty, které se shromažďují, aby vytvořily zážitky, které rezonují dlouho po skončení události.

Rozsah odpovědnosti správce akce je komplexní a mnohostranný. Musí bezproblémově integrovat logistické aspekty, tvůrčí prvky a odlišné preference klientů a účastníků. V podstatě se event manager stává dirigentem komplikované symfonie, kde každá nota - ať už je to prostředí, atmosféra, aktivity nebo detaily - harmonizuje a vytváří nezapomenutelné crescendo angažovanosti a potěšení.

Směs kreativity, organizačních dovedností a komunikace

Podstata úspěchu event manažera spočívá v jeho schopnosti harmonizovat kreativitu, organizační schopnosti a efektivní komunikaci. Kreativita vnáší život do událostí a zajišťuje, aby vynikaly originálností a uchvacovaly smysly. Pečlivá organizace je lešení, které podporuje celou strukturu akce, od logistických opatření až po přesnost plánování. Bez tohoto organizačního základu by se vize události mohla snadno rozložit v složitosti provedení.

Účinná komunikace je navíc životní mocí vedoucího akce. Působí jako kanály mezi klienty, dodavateli, umělci a členy jejich týmu. Jasná a účinná komunikace zajišťuje, že všechny zúčastněné strany jsou jednotné, plně chápou svou roli a bezproblémově přispívají ke kolektivnímu úspěchu akce.

V oblasti řízení událostí je role event managera mnohem více než logistická koordinace; je to o vytváření zkušeností, které přesahují ty všední. Cesta zahrnuje orchestraci symfonie tvořivosti, organizační odbornosti a spolupráce v komunikaci. Pečlivým navržením každého detailu a hladkým začleněním různých prvků event manager povznáší setkání do zajímavých příběhů, zanechává nesmazatelné vzpomínky v srdcích účastníků.

Důležitost životopisu pro kariéru event managera

Pečlivě vypracovaný životopis hraje významnou roli při hledání pracovních příležitostí v oblasti řízení akcí. Slouží jako vaše první interakce s potenciálními zaměstnavateli a nabízí vám první šanci předvést dovednosti a zkušenosti potřebné pro tuto náročnou roli.

Mezi klíčové body, na které by měl být váš životopis zaměřen, patří:

Organizační dovednosti

Schopnost komplexně plánovat a organizovat akce, řídit logistiku a řešit nepředvídatelné problémy.

Kreativita

Schopnost vymýšlet originální nápady a inovativní prvky, které povznášejí zážitek z události.

Komunikační schopnosti

Umění efektivně komunikovat se zákazníky, dodavateli a týmy za účelem dosažení společných cílů.

Odolnost vůči stresu

Schopnost zachovat klid i v náročných situacích a zručně řešit problémy v reálném čase.

Analytické myšlení

Schopnost posoudit, co funguje a co ne na základě zpětné vazby a dat.

Výjimečně vytvořený životopis slouží jako vaše vizitka a klíč k úspěšné kariéře jako event manažer. Zdůrazněte své dovednosti, zkušenosti a osobní vlastnosti, které z vás dělají vynikajícího kandidáta na tuto vzrušující a náročnou profesní dráhu. Představení vašich schopností v dobře strukturovaném životopise vás může rychle přiblížit k uskutečnění vašeho snu stát se úspěšným event managerem.


správcem událostí životopis

Struktura životopisu

Vytvoření účinného životopisu je zásadní pro event managera, jehož cílem je vyniknout na konkurenčním trhu práce. Dobře strukturovaný životopis nejen zdůrazňuje relevantní dovednosti a zkušenosti, ale také zanechává trvalý dojem na potenciální zaměstnavatele. Zde je rozpis klíčových částí, které by měly být zahrnuty do vašeho životopisu jakožto "správce události":

Kontaktní údaje

Začněte svůj životopis atraktivním záhlavím se svým úplným jménem, telefonním číslem, e-mailovou adresou a případně místem. Ujistěte se, že tyto informace jsou snadno přístupné v horní části dokumentu.

Profil

Vytvořte stručné odborné shrnutí, které stručně a výstižně sumarizuje vaše klíčové kvalifikace, zkušenosti a silné stránky. Zdůrazněte své dlouholeté zkušenosti v event managementu, svou odbornost v konkrétních oblastech událostí nebo třeba vynikající osobností vlastnosti, potřebné pro povinnosti správce eventů.

Pracovní zkušenosti

Uveďte své relevantní pracovní zkušenosti v opačném chronologickém pořadí. Pro každou pozici uveďte název společnosti, název pracovního místa, data zaměstnání a seznam vašich hlavních povinností a úspěchů. Kvantifikujte své úspěchy, kdykoli je to možné, abyste prokázali svůj vliv. Zdůrazněte třeba příklady úspěšné organizace významné události, problémy, které jste překonali, nebo mediální dopad vámi řízených akcí.

Vzdělání

Uveďte informace o svém vzdělávacím zázemí, včetně získaných titulů, názvu instituce, data ukončení studia a všech příslušných certifikátů nebo kurzů odborného rozvoje. Také zvýrazněte jakékoli další školení, certifikace, workshopy nebo semináře týkající se zákaznického servisu, řízení nebo vedení. Tato část posiluje váš závazek k neustálému zlepšování.

Reference

Zlepšete svůj životopis tím, že uvedete, že jsou na vyžádání k dispozici reference. Není nutné uvádět v životopise přímé kontakty, ale buďte připraveni je poskytnout, budete-li o to požádáni.

Dovednosti

Uveďte tvrdé i měkké dovednosti, které jsou relevantní pro úlohu manažera události. Tvrdé dovednosti mohou zahrnovat odborné znalosti v oblasti softwaru pro plánování akcí, řízení rozpočtu a výběru místa. Měkké dovednosti by měly zdůrazňovat efektivní komunikaci, řešení problémů, vedení týmu a přizpůsobivost. Tyto dovednosti společně umožňují úspěšnou konceptualizaci, organizaci a realizaci akce, což zajišťuje nezapomenutelné zážitky pro účastníky a zúčastněné strany.

Promyšleným strukturováním svého životopisu pomocí těchto sekcí budete dobře vybaveni, abyste mohli předvést svou kvalifikaci a vyniknout jako výjimečný kandidát v oblasti řízení zákaznických služeb.

Níže vám nabízíme vzorový příklad životopisu event managera. Samozřejmě je tento text pouze pro inspiraci - při přípravě vlastního resumé nezapomeňte důkladně zohlednit svou skutečnou situaci a také konkrétní příležitost, o kterou se právě ucházíte. Ať už je to zaměstnání v eventové agentuře nebo oslovení potenciálního klienta.


správcem událostí životopis

Prezentace portfolia akcí

Nyní již víte, jak co nejlépe sestavit svůj profesní životopis. Ale v konkurenčním prostředí event managementu můžete potřebovat ukázat, co dokážete, na konkrétních příkladech. Klíčovým aspektem kariéry manažera akcí tak je také schopnost efektivně prezentovat své portfolio akcí.

Portfolio slouží jako vizuální ukázka vašich dovedností, tvořivosti a schopnosti dohlížet na různorodou škálu událostí. Při prezentaci svého portfolia můžete využít několik strategií, které pomohou potenciálním klientům nebo zaměstnavatelům lépe pochopit vaše schopnosti a dosažené výsledky.

Vytvořte vizuálně přitažlivou prezentaci

Vaše portfolio by mělo být vizuálně přitažlivé a snadno čitelné. Přidejte fotografie a videa z různých akcí, které jste vedli. Vizuální dojem vytváří silný počáteční dojem a může pomoci potenciálním klientům představit si události, které jste zorganizovali.

Zdůrazňujte rozmanitost

Vložte do svého portfolia různé události, které dokazují vaši schopnost přizpůsobit se různým typům příležitostí. To může zahrnovat firemní konference, kulturní festivaly, večírky, týmové aktivity nebo charitativní akce. Ukážete tak šíři škály svých dovedností.

Přidejte popisy a kontext

Uveďte stručný popis a kontext každé události. Uveďte účel akce, svůj přístup k jejímu plánování a výsledky, kterých jste dosáhli. Popisy nejen zdůrazňují, co jste udělali, ale také to, jak jste to udělali.

Zdůrazněte úspěchy a inovace

Pokud jste na některých akcích dosáhli vynikajících výsledků, jako je vysoká návštěvnost, získání prestižních partnerů nebo vytvoření originálního konceptu, zdůrazněte tyto úspěchy. To dokazuje, že nejenže splňujete očekávání, ale také je překračujete.

Vytvořte si online portfolio

Mít online přítomnost je dnes zásadní. Vytvoření online portfolia na webových stránkách nebo platformách pro sdílení obsahu může být výhodné. Můžete prezentovat nejen své akce, ale také své dovednosti, reference a spokojené klienty.

Připravte se na otázky a diskuzi

Během prezentace svého portfolia můžete očekávat otázky od potenciálních klientů nebo zaměstnavatelů. Buďte připraveni diskutovat o konkrétních událostech, vašem přístupu k plánování, strategiích řešení problémů a dosažených výsledcích.

Představení svého portfolia událostí je vynikajícím způsobem, jak předvést své dovednosti a zkušenosti v oblasti řízení událostí. Buďte kreativní a autentičtí, když sdílíte své úspěchy a zajímavé projekty.


správcem událostí životopis

Závěrem

V rychle se měnícím světě organizace akcí, kde je orchestrování nezapomenutelných zážitků a bezproblémových eventů nanejvýš důležité, nelze podceňovat roli dobře vytvořeného životopisu. Když jsme se ponořili do mnohostranných povinností, osobních vlastností a složitých dynamik kariéry event manažera, je zřejmé, že životopis slouží jako klíčový bod spojující další body na profesní cestě.

Od dohledu nad logistikou velkých akcí až po pečlivé plánování je život event manažera kombinací vzrušujících okamžiků a strategického uvažování. V tomto závěru zdůrazňujeme význam životopisu jako mocného nástroje, který nejenže představuje komplexní přehled o dovednostech manažera akce, ale také otevírá dveře k novým příležitostem a obzorům.

Stejně jako události vyžadují pečlivou péči o detaily, aby se zajistily hladké přechody z jedné činnosti na druhou, platí stejná zásada pro tvorbu životopisu. Dobře strukturovaný životopis by měl plynout hladce a vést čtenáře kronikou cesty event manažera. Podobně jako plynulý pohyb, který charakterizuje úspěšné události, by měl životopis představovat soudržný příběh, který ukazuje vývoj dovedností, úspěchů a milníků v profesní oblasti.

Události mají různé podoby a velikosti, od firemních setkání po kulturní festivaly, a je odpovědností event manažera přijmout tuto rozmanitost. Podobně by měl i jeho životopis zahrnovat tuto všestrannost. Představením různorodé škály akcí ve svém portfoliu můžete ukázat svou přizpůsobivost a schopnost vyniknout napříč různými typy akcí. Stejně jako úspěšná akce rezonuje s různorodým publikem, působivý životopis rezonuje s potenciálními zaměstnavateli nebo klienty, podporuje pochopení odbornosti event manažera.

Nezapomeňte také na osobní dotek: I když životopisy mohou vypadat jako strukturované dokumenty, zbavené osobního kontaktu, je důležité vnést do resumé také dojem individuality. Životopis manažera akce by měl odrážet nejen jeho profesní úspěchy, ale také jeho vášeň a kreativitu. Podobně jako událost odráží osobní vkus organizátora, životopis se stává plátnem pro zobrazení osobních vlastností, které odlišují manažera události - inovace, schopnosti řešení problémů a schopnost prosperovat v situacích s vysokým tlakem.

Stejně jako dobře organizovaná akce může vést k nepředvídaným příležitostem a kontaktům, tak i strategicky navržený životopis může otevřít dveře k kariérnímu postupu. Potenciální klienti nebo zaměstnavatelé, kteří hledají odborné znalosti manažera akce, se často obracejí na životopisy jako prostředek k posouzení vhodnosti kandidáta. Bezchybný životopis, v němž jsou uvedeny pozoruhodné úspěchy a který přesně vyjadřuje schopnosti, může být katalyzátorem k získání žádoucích pracovních pozic nebo projektů.

Kariéra manažera událostí je charakterizována dynamickou fúzí kreativity a strategického myšlení, podobně jako příliv a odliv událostí samotných. I životopis se v průběhu času vyvíjí, zaznamenává profesní růst a přizpůsobuje se měnícím se trendům v oboru. Neustálé učení, zlepšování dovedností a přijímání nových technologií jsou nedílnou součástí jak řízení událostí, tak i vývoje životopisů.

V podstatě, kariéra event manažera je jako gobelín tkaný ze složitých nití úspěšných událostí, mnohostranných odpovědností a osobních vlastností, které řídí dokonalost. Jak jsme si společně odhalili význam životopisu v tomto kontextu, je zřejmé, že tento dokument není pouze suchou kompilací úspěchů, ale živým odrazem vaší cesty event manažera. Pečlivě vytvořený životopis zachycuje podstatu vaší schopnosti event uspořádat, naplánovat a zrealizovat události, které zanechávají trvalý dopad. Slouží jako klíč k otevření nových cest, díky čemuž se další událost - ať už je to oslava snů klienta nebo velkolepá firemní událost - může stát skutečností.

Takže, jako event manažer, pamatujte, že váš životopis je víc než jen kus papíru; je to váš portál k předvádění vašich odborných znalostí, vaše brána k novým obzorům a vaše pozvání zanechat nesmazatelnou stopu ve světě událostí.

🎁 - Bonusový tip:

Chcete si přípravu životopisu usnadnit? V tom případě zvažte použití online dostupné šablony ! Dosáhnete s nimi snadno skvělého, zcela profesionální výsledku.


💡 - Další články pro inspiraci:

Životopis je rozmanitý dokument, který nabývá mnoha podob. Přečtěte si některých z našich dalších článků, pokud vás zajímá, jak napsat účinné profesní resumé v rozmanitých profesích.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá